Beleidsplan

Beleidsplan 2017

Inkomsten

Bronnen

De stichting genereert haar inkomsten uit een aantal bronnen. Deze moeten er voor zorgen dat de continuïteit van de stichting wordt gewaarborgd. De inkomsten worden gebruikt voor het dekken van de "bedrijfskosten", het onderhoud van de bossen, het fundatiehuis, de familiegraven en voor donaties.

Pacht en erfpacht

Pacht en erfpacht zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten. De stichting bezit landbouwgrond welke grotendeels wordt verpacht maar ook voor een deel in erfpacht is uitgegeven. Daarnaast bezit de stichting bebouwde grond welke in erfpacht is uitgegeven.

Subsidies

De stichting ontvangt van de overheid (Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer) een beheersubsidie voor bossen (SNL-subsidie). Hiermee wordt voor een deel het noodzakelijk onderhoud van de bossen bekostigd. Er moet daarvoor worden voldaan aan de eisen die de overheid stelt voor toekenning van deze subsidies.

Huur

De stichting bezit één gebouw: het Fundatiehuis. Dit gebouw wordt grotendeels verhuurd aan de huisartsenpraktijk De Fundatie in Beetsterzwaag. Een deel van het gebouw, met ondermeer de regentenkamer, wordt door de stichting zelf gebruikt. De huuropbrengsten worden in belangrijke mate benut voor het onderhoud en instandhouding van het Fundatiehuis. Er wordt naar gestreefd om het gebouw, met name de buitenkant en het deel waar de regentenkamer zich bevindt, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden.

Rente

Uitgeleend geld en liquide middelen leveren rente op en deze rente behoort daarmee ook tot één van de inkomstenbronnen.

Schenkingen, erfstellingen en legaten

Van deze, in de statuten genoemde, opbrengstencategorie wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt. Initiatief daartoe wordt niet genomen aangezien de opbrengsten uit het vermogen van de stichting ruim voldoende zijn om aan de statutaire doelstellingen invulling te geven.


Het beheer van het vermogen

Inzake het beheer van het vermogen van de Stichting is het beleid in 2017 niet anders dan in voorgaande jaren. Het vermogen is en blijft belegd in:

  • landbouwgronden (pacht- en erfpachtopbrengsten)
  • ondergrond van woonhuizen (erfpachtopbrengsten)
  • het Fundatiehuis (huuropbrengsten)
  • leningen aan instellingen die een verbondenheid hebben met de statutaire doelstelling van de Stichting (renteopbrengsten)
  • liquide middelen (tijdelijk geld leidend tot renteopbrengsten)

Aan de rentmeester is opdracht gegeven uit te zien en voorstellen te doen inzake de aankoop van landbouwgronden tot maximaal het bedrag van de vrije liquide middelen, met het doel deze nog te verwerven gronden te gaan verpachten.

De beschikbare middelen

Inkomsten

 
Bij de huidige omvang van het vermogen en de geldende pacht- en huur-
overeenkomsten is een inkomstenstroom te verwachten van bruto rond
410.000
Daarnaast is sprake van een verwachte rente-opbrengst van         50.000
Totaal baten                                                                                                                                                     460.000

Uitgaven

De kosten voor worden als volgt ingeschat:

Kosten landerijen en bosgronden  56.000
Onderhoud Fundatiehuis, onderhoud familiegraven  26.000
Buitengewoon onderhoud dak (laagbouw) en ramen  80.000
Algemene en kantoorkosten  48.000
Totaal lasten 210.000

Per saldo beschikbaar uit exploitatie

250.000

Nodig voor de instandhouding van het vermogen, wordt een inflatiecorrectie berekend, ter grootte van het inflatiepercentage van het CBS over het desbetreffende boekjaar. De inflatie wordt berekend over het totaal van de activa, verminderd met de materiële activa, en bedraagt naar verwachting 1%

 

 30.000

Beschikbaar voor uitgaven aan doelstellingen van de Stichting in 2017 220.000

                                                                                                                         

De commissie VVB (Verlenen Van Bijdragen) zal de in 2011 ingeslagen weg ook in 2016 voortzetten teneinde binnen de statutaire doelstellingen het maximale aan bijdragen weg te kunnen zetten. Zij heeft daartoe contact gelegd met mensen en organisaties die de stichting Van Teyens Fundatie kunnen adviseren over vraagstukken als armoede en zorg in Beetsterzwaag en naaste omgeving.

Vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten op 14 november 2016.