Jaarverslag

JAARVERSLAG 2016

VERANTWOORDING GEVOERDE BEHEER

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2016 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie en van de besteding van de middelen.

A. BESTUUR
Het College van Regenten was als volgt samengesteld:
- de heer T.R. Wiersma                    voorzitter tot 10 oktober 2016
- de heer B. van de Lagemaat          vanaf 10 oktober voorzitter
- de heer P.U. Hoekstra                    secretaris/penningmeester
- mevr. L. Möller - Roosjen               vicevoorzitter
- mevr. R. Blaak                              vanaf 10 oktober
- mevr. R. ter Steege
- de heer N. Veltman
- de heer H. Hoen

Binnen het college van regenten is een aantal commissies samengesteld:
Een commissie financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst aan onder meer de statuten en vervolgens aan de vergadering een advies uitbrengt.

  • Een commissie vastgoed, die samen met de rentmeester het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch-) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen (met name banksaldi) van de stichting.
  • Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het college van regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.
  • Een commissie beheer bossen, die het college adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen die de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie website, die het college van regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

Het bestuur wordt ondersteund door een rentmeester de heer T.A.J. van Eysinga en door een administrateur de heer S.A. Twijnstra. Middels facturering ontvangen zij een vergoeding voor de geleverde prestaties. Er is geen personeel in loondienst.

Het beheer van de bossen is uitbesteed aan de Bosgroep Noord-Oost Nederland (contactpersoon de heer Gerald Kragt)

Het College van Regenten vergaderde in 2016 zeven keer: 11 januari, 8 februari, 14 maart, 30 mei, 12 september, 10 oktober en 14 november.
De leden va het college ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of een kostenvergoeding.

Naar aanleiding van het rapport van de belastingdienst, team ANBI, werd besloten een verzoek tot wijziging van de statuten voor te leggen aan de rechtbank. Bij beschikking van 7 juli 2016 van de rechtbank Noord-Nederland, zijn de statuten van de Stichting van Teyens Fundatie gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de op 20 september 2016 opgemaakte akte; zij hebben grotendeels betrekking op uitbreiding van het gebied waarbinnen bijdragen worden verstrekt van de plaats Beetsterzwaag en omstreken tot de gehele gemeente Opsterland.
Op 12 september werd met algemene stemmen verkozen tot voorzitter van het College van Regenten - vooralsnog voor de duur van één jaar - de heer Bertjan van de Lagemaat. Hij volgt per 10 oktober 2016 de heer Tom Wiersma op. Deze had 15 jaar – waarvan 10 jaar als voorzitter – deel uitgemaakt van het College van Regenten.
Per diezelfde datum trad mevr. Ria Blaak toe tot het College. Zij neemt als jurist de taken van Tom Wiersma over.

Door de uitbreiding van het werkgebied (was: inwoners van Beetsterzwaag; nu: inwoners van de huidige  gemeente Opsterland) werd verwacht dat het aantal aanvragen sterk zou vermeerderen.
Om deze reden kan het aanvragen van een bijdrage vanaf oktober 2016 via een knop op de betreffende pagina van de website.
Vontis heeft voor de Stichting van Teyens Fundatie een webapplicatie gemaakt. Sinds de ingebruikname worden alle aanvragen via de webapplicatie geleid en worden de voorstellen aan het college geheel automatisch verwerkt.

B. LANDERIJEN
Samenstelling commissie vastgoed:
Dhr. N. Veltman en
Mevr. R. ter Steege

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2016 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie.

1. Algemeen.
Het overschot aan melkproductie – ontstaan na het verdwijnen van de quotering – heeft tot nieuwe maatregelen van de overheid geleid, nl. het invoeren van de zgn. fosfaatrechten. Meer melk betekent meer mest en dat betekent strijd met de Europese regels.

Naast het feit, dat de banken door deze nieuwe onzekerheid – de uitwerking van het systeem van fosfaatrechten laat nog op zich wachten – nauwelijks nog financieringen verstrekken aan boeren, is ook de melkprijs die de boeren krijgen gezakt naar een historisch dieptepunt door de overproductie.

Inmiddels zijn er eind 2016/begin 2017 weer gunstiger zaken te melden. Het systeem van de fosfaatrechten krijgt vorm, de boeren doen mee aan inkrimping van de melkproductie en de banken zijn weer wat toeschietelijker. Desondanks is de verwachting dat er een aantal melkveebedrijven zullen sneuvelen doordat ze te grote investeringen hebben gedaan.
Of het allemaal genoeg is om de zgn. derogatie – het meer mest mogen aanwenden dan in andere landen van de EU – is nog geenszins zeker.

Kortom, de melkveehouderij heeft het zwaar en de problemen zijn nog lang niet opgelost. Gelukkig hebben de (erf)pachters, ook in 2016 wel hun pachtgelden betaald, zij het af en toe pas na druk van de kant van het rentmeesterskantoor.
Vooralsnog worden er geen slachtoffers binnen de kring van de van Teyens Fundatie (erf)pachters verwacht.

2. Bestuurszaken.
Het afgelopen jaar bezocht de rentmeester een paar bestuursvergaderingen om de lopende zaken toe te lichten.
Op 30 augustus was er een bijeenkomst met de erfpachters van de woninglocaties te Beetsterzwaag, waar een aantal misverstanden konden worden weggenomen.
Het bestuur bezocht met een paar leden ook in 2016 een paar (erf)pachters, alles om de contacten goed te houden en interesse te tonen.

3. Beheerszaken/transacties.
De Stichting en de (erf)pachters maken het goed, hoewel de (erf)pachters het moeilijk hebben. Nadat in 2012 het grondbezit kon worden uitgebreid met twee kavels nabij Tirns en Hidaard, ter grootte van totaal ca 46.50 ha, is in 2015 en 2016 gezocht naar vooralsnog een aantal kavels ter afronding van het agrarisch bezit van de Stichting.
Eind 2015 werd een kavel mooie kleigrond nabij Wommels aangekocht ter grootte van ongeveer 30 ha. De erfpachter is voormalig pachter van een particulier eigenaar, de heer Bonnema.
In 2016 werden een drietal kavels weiland aangekocht te Grou (6.56.70 ha), Ureterp (2.27.40 ha) en Gersloot (22 ha), ter grootte van in totaal ca 31 ha.
Vooralsnog is de stichting erin geslaagd het grondbezit aanzienlijk uit te breiden, hetgeen een goede belegging van het vermogen vormt.

In 2016 zijn de problemen ontstaan m.b.t. de in het dorp gelegen erfpachtgronden merendeels opgelost, zie hier boven. De erfpachter van de Paerdemarckt houdt zich echter al jaren niet aan de voorwaarden uit de erfpachtovereenkomst. Zo pleegt hij geen onderhoud aan het erfpachtgoed, de tuin, de opstallen en wordt het huis niet bewoond. Na gesprekken en toezeggingen van erfpachter is er geen enkele verbetering in de situatie gekomen, reden dat het bestuur thans advocaat mr. J. van de Meulen uit Joure heeft ingeschakeld.
Inmiddels is de zaak aanhangig gemaakt bij de Rechtbank en vooralsnog – januari 2017 – lijkt een oplossing in der minne verder weg dan ooit.

B. BOSSEN
Samenstelling commissie beheer bossen:
Mevr. R. ter Steege en
Dhr. N. Veltman

1. Wallebos
De kapvlaktes in het Wallebos van 2013 zijn geïnspecteerd en daarbij is geconstateerd dat veel bosplantsoen dat is aangeplant is uitgevallen. Desondanks is veel natuurlijke verjonging opgekomen van o.a. grove den en berk. De verjonging is in dermate voldoende aantallen opgekomen dat inboet vooralsnog niet nodig is.
Er is onderhoud gepleegd aan het vlonderpad, hierbij zijn planken gerepareerd en is een overstort gemaakt van het ven, zodat het vlonderpad niet meer onder water kan komen te staan.

2. Bosheuvel
Er is regelmatig contact met de beheerders van de Bosheuvel. Alle aangeplante bomen rondom de heuvel hebben het niet gered vanwege vandalisme. Deze worden in 2017 herplant.

3. Reigersbos
Het westelijke gedeelte van het Reigersbos is eind 2016 verkocht aan de naastliggende boseigenaar.

4. Landschapselementen
Via ELAN is een subsidieaanvraag ingediend voor beheervergoeding van landschapselementen, houtsingels en houtwallen.

5. Brouwersleantje
Voor herstel van het Brouwersleantje is subsidie verleend door de provincie. In 2016 is uitvoering voorbereid en aanbesteed. Uitvoering in 2017.

6. Financiën
De bosgroep heeft in 2016 voor de Fundatie uren besteed aan de subsidieaanvraag ELAN, en de Bosheuvel. Verder zijn er kosten gemaakt voor reparatie van een brug in het bos en herstel van het vlonderpad.

C. Toekennen van bijdragen
Samenstelling commissie financiële bijdragen VVB:
Mevr. L. Möller-Roosjen,
Dhr. B. van de Lagemaat en
Dhr. H. Hoen

1. Aanvragen
In 2016 hebben 46 maatschappelijke organisaties een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning bij de van Teyens Fundatie. Hiervan zijn 29 gehonoreerd en zijn 17 afgewezen, voor het overgrote deel omdat de aanvraag niet voldeed aan de uitgangspunten van de van Teyens Fundatie. In een enkel geval is de aanvraag afgewezen omdat de noodzaak om een financiële bijdrage ontbrak.
Ten opzichte van 2015 (46) geen wijziging in het aantal aanvragen.

2. Werkwijze commissie VVB
Allereerst toetst de commissie VVB elke aanvraag aan artikel 2 van de statuten waarin de doelstelling van de van Teyens Fundatie staat beschreven. Verder kijkt de commissie naar aspecten als noodzakelijkheid en onderbouwing van een aanvraag en wat brengt een aanvrager zelf aan middelen in. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat een activiteit nagenoeg volledig afhankelijk is van de bijdrage van de van Teyens Fundatie.

3. Verantwoording
Bij de beoordeling van de aanvragen tracht de commissie streng doch rechtvaardig te zijn en datzelfde geldt ook voor de verantwoording.

Aanvragers dienen zich er van bewust te zijn dat er een evenwicht dient te zijn tussen datgene wat men voor ogen had en datgene wat men uiteindelijk gerealiseerd heeft.

4. Toekenningen
In 2016 is onder meer aan de volgende organisaties financiële steun verstrekt c.q. toegezegd:
- Concert van het Frysk Jeugdorkest voor de hoogste klassen basisonderwijs in Opsterland
- Voedselbank (d.m.v. voedselpakketten via bij voorkeur dorpswinkels)
- Iepenloft Opsterlân
- Aankleding Hoofdstraat
- Verharding parkeerterrein kerk Olterterp
- St. de Ripen voor de aanschaf van een busje
- St. Us Doaprshûs voor de vernieuwbouw van het dorpshuis Jonkerslân
- St. Speeltuinen Beetsterzwaag voor een speeltoestel

De volledige opsomming staat op de website van de stichting.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het College van Regenten worden aangeboden. 

De jaarstukken worden door het College van Regenten vastgesteld.

De jaarrekening 2016 is in concept vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten van 13 maart 2017. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2017.

Baten 2016   2015
       
(Erf-)pacht landerijen, woonlocaties en opbrengsten bossen       341.291   303.276
Huur Fundatiehuis 41.872   41.581
Rente spaarrekeningen en geldleningen (u/g) 51.511    60.628
Boekwinst verkoop landerijen/bossen (incidenteel) 116.990   54.376
       
Totaal baten 551.664   459.861
       
Lasten      
       
Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties 94.149   51.921
Onderhoud Fundatiehuis 25.387   26.055
Overige bedrijfskosten 29.184   34.612
Zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de familiegraven 245   245
Toegekende bijdragen 171.879   293.229
Inflatiecorrectie 9.804   25.885
Boekwinst mutaties landerijen naar gebonden vermogen 116.990   54.376
Toegevoegd aan bestedingsreserve 104.026   -26.462
       
Totaal lasten 551.664   459.861

Voor geïnteresseerden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening met het controle-oordeel van de accountant daarbij ter inzage beschikbaar.