Jaarrekening

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het College van Regenten worden aangeboden. 

De jaarstukken worden door het College van Regenten vastgesteld.

(verkorte weergave)

De jaarrekening 2015 is in concept vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten van 14 maart 2016. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2016.                     

Baten
(Erf-)pacht landerijen en woonhuizen

344.857

Rente spaarrekeningen en geldleningen (u/g) 60.628
boekwinst verkoop landerijen 54.376
   
Totaal baten                                                                       459.861
   
Lasten  
   
Kosten landerijen en bosgronden 51.921
Onderhoud Fundatiehuis, onderhoud familiegraven 26.055
Overige bedrijfskosten 34.612
Toegekende bijdragen                                        293.229
Zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de familiegraven 245
Inflatiecorrectie 25.885
Boekwinst mutaties landerijen 54.376
Onttrokken aan vrije reserve -26.462
   
Totaal lasten 459.861