Doelstelling

Artikel 2 van de statuten
 
De stichting heeft ten doel:
 
a. het steunen van algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status),
    werkzaam op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied, ten dienste van de verzorging, huisvesting,
    gezondheidszorg, welzijn en andere levensbehoeften van inwoners van de huidige gemeente Opsterland en naaste
    omgeving; 
 
b. het steunen algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status),
    die de gelegenheid bieden aan in de huidige gemeente Opsterland en naaste omgeving woonachtige jongeren en van
    uitkeringen afhankelijke ouderen, om door middel van het volgen van een (vervolg)opleiding, studie of (her)scholing,
    zich een zelfstandige plaats in de maatschappij te verwerven, respectievelijk het steunen van daarvoor in aanmerking
    komende personen rechtstreeks;

c. de instandhouding van “het Fundatiehuis” als monumentaal gebouw, bij voorkeur door verhuur aan een organisatie of
    instelling, werkzaam ten dienste van het hiervoor onder a genoemde. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kan de
    instandhouding ook worden gewaarborgd door commerciële verhuur aan een commerciële marktpartij. De doelstelling
    tot instandhouding van het "Fundatiehuis" vloeit rechtstreeks voort uit de opdracht van de legataris in het testament
    waarbij de stichting in het leven werd geroepen; 

d. de zorg voor de instandhouding en het onderhoud in goede staat van de familiegraven van de oprichters van de stichting
   op het kerkhof te Beetsterzwaag, met zerken, hekwerk enzovoort.

Eén van de doelen die in de statuten staat 
omschreven is het onderhoud van de familiegraven.