A N B I

A N B I (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.
 
Het ANBI logo
Er circuleren ANBI logo´s. De ANBI status wordt verstrekt door de belastingdienst maar die verschaft daarbij geen logo. Het logo suggereert een soort keurmerk te zijn. Dit is het echter niet. De belastingdienst kan hier echter vooralsnog niets tegen ondernemen.
 
Officieel erkende ANBI instellingen zijn te vinden op de site van de belastingdienst.
 
Het RSIN nummer van de stichting is: 1.950.162
 
Met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI's diverse gegevens openbaar maken via hun internetsite. Op die site moeten de volgende gegevens van de ANBI worden vermeld:
  • de naam: deze staat duidelijk vermeld op de site
  • het RSIN of het fiscale nummer: dit is 1950 162
  • de contactgegevens: er is een contactpagina op de site aanwezig
  • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: blijkens de toelichting op de wijziging van de uitvoeringsregeling AWR, gaat het vooral om de functies waaruit het bestuur is samengesteld en de daarbij behorende bevoegdheden. Onder de "knop" Bestuur is de gevraagde informatie verstrekt
  • het beleidsplan: dit is te vinden onder de "knop" Beleidsplan
  • het beloningsbeleid: de stichting heeft geen personeel in dienst en om die reden ontbreekt een beloningsbeleid. Ook de bestuursleden (Regenten en Regentessen) ontvangen geen beloning
  • de doelstelling: deze is vermeld onder de "knop" Doelstelling
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten: dit verslag is op de pagina te vinden onder de "knop" Jaarverslag
  • een financiële verantwoording: Vanaf 2020 zijn Stichtingen met een ANBI status verplicht een standaardformulier te hanteren voor de publicatie van haar jaarcijfers. Klik hier voor het standaardformulier. Onder "de knop" Jaarverslag er wordt een (verkorte) staat van baten en lasten en een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema gepubliceerd.