Bossen

De stichting Van Teyens Fundatie bezit 38,5 ha bos- en natuurterrein, hiervan is 37,5 ha bos en 1 ha water. Het eigendom is verdeeld over verschillende objecten:
  • Wallebos    12,90 ha
  • Reigersbos  14,54 ha
  • De Heide      1,16 ha
  • Verschillende perceeltjes bij Ureterp 9,90 ha

Doelstelling

De Fundatiebossen worden met de volgende beheervisie beheerd:
Duurzame instandhouding van de terreinen als zodanig, waarbij wordt gestreefd naar een hoge mate van afwisseling in flora en fauna en waar mogelijk het handhaven/bevorderen van recreatief gebruik.

De Fundatie hecht aan de natuurfunctie van haar bossen de meeste waarde. Er wordt gestreefd naar bossen met een hoge biodiversiteit. Biodiversiteit wordt uitgedrukt in soortenrijkdom. Hoe meer variatie in het bos aanwezig is, hoe meer planten en dieren in het bos kunnen leven. Een bos met veel variatie bestaat om te beginnen uit een bos van verschillende boomsoorten. Daarbij wordt de meeste waarde toegekend aan boomsoorten die van nature op die plek thuishoren. In de Fundatiebossen zijn dat eik, beuk, berk en grove den. Belangrijk is verder dat er bomen van verschillende leeftijden naast elkaar staan. Een afwisseling van dikke woudreuzen en jonge bomen en struiken. Dode bomen worden niet meer opgeruimd uit het bos, maar blijven zoveel mogelijk staan en liggen. Van dode bomen profiteren veel vogelsoorten die in holen nestelen of insecten als voedselbron hebben. Ook belangrijk voor de biodiversiteit zijn open plekken in het bos. Open plekken zijn warmer, lichter en droger dan het omliggende bos. Diverse planten, reptielen en vlinders profiteren hiervan. Niet alleen de natuur profiteert van meer aandacht voor biodiversiteit in de bossen, ook de belevingswaarde van het bos voor de wandelaar neemt toe.
 
Wallebos  
Het Wallebos ligt ten zuiden van Beetsterzwaag. Dit bos onderscheidt zich van de andere bosobjecten van de Fundatie: het bestaat overwegend uit ‘dennenakkers’ van naaldboomsoorten als Douglas, Japanse Lariks, Grove den, Fijnspar en Sitkaspar.
De natuurwaarden van dit bos zijn zeer beperkt, daarmee wijkt de actuele situatie sterk af van de beheervisie van de Fundatie.                                                                                                   

Sinds 2006 wordt er gewerkt aan de omvorming van het Wallebos.
Een omvorming van het saai ogende bos van overwegend uitheemse naaldbomen, naar een natuurlijker, gevarieerder bos met inheemse- en meer loofboomsoorten. In 2006 en 2012 zijn verschillende groepen bomen gekapt. Deels zijn de open plekken beplant met Beuk, Linde en Tamme Kastanje, deels is natuurlijke verjonging afgewacht.
 
Door dit soort werkzaamheden in het Wallebos uit te voeren, wordt gewerkt aan een natuurlijker bos met meer loofboomsoorten en veel variatie. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit. Veel vogels en andere dieren zullen van de ingrepen profiteren. Daarnaast wordt het bos aantrekkelijker voor de wandelaar.
 
In het laagste gedeelte van het Wallebos is in 2010 een poel gegraven. Door de poel is een vlonderpad aangelegd, zodat de nieuwe poel ook voor de wandelaar is te beleven. De poel zorgt voor extra variatie in het Wallebos. Een drinkplek voor de dieren in het bos en een mooie plek om doorheen te wandelen.
Eind 2020 bleek dat ondanks de diverse herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het vlonderpad, de veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. In februari 2021 is daarom het hele vlonderpad in zijn geheel vervangen door een nieuw vlonderpad. Het resultaat van de werkzaamheden zijn te bewonderen via de voglende links:  youtu.be/WXeRRM_rh5M en youtu.be/tDW2er8auQ0
 
 
Reigersbos
Het Reigersbos ligt bij het buurtschap Kortehemmen ten noorden van Beetsterzwaag.
Het bosobject dankt zijn naam aan de kolonie Reigers die sinds jaar en dag in het bosobject nestelt.
Het bosobject wordt sinds de jaren ’60 doorkruist door de Rijksweg A7.
Het overgrote deel van het Reigersbos bestaat uit gemengd bos van eik en berk. Het beheer in het Reigersbos is beperkt, het bos voldoet grotendeels aan de beheervisie van de Fundatie. In het Reigerbos wordt samen met de aanliggende boseigenaren gewerkt aan de bestrijding van prunus (bospest).
 
Overige bosjes
Verder bezit de Fundatie verschillende verspreid liggende bosjes bij Ureterp en de Heide. De bosperceeltjes bestaan vrijwel allemaal uit voormalig eikenhakhout. Vrijwel alle bosjes zijn zeer structuurrijk en hebben een rijke struiklaag van o.a. Lijsterbes. De kruidlaag wordt in alle bosjes gedomineerd door Braam, het gevolg van inwaaien van meststoffen van de omliggende landbouwpercelen. Het bosje tegen de dorpskern van Ureterp is een druk bezocht wandelbosje. In het bosje is een speeltuin aanwezig. Ook deze bosjes voldoen grotendeels aan de beheervisie van de Fundatie.

Eén van de bosjes bij Ureterp is het Tsjerkebosje, gelegen achter de Tsjerkeleane / hoek Semien East in Ureterp. Voor dit bosje is eind 2018 in overleg met de omwonenden een beheerplan opgesteld; zie hier.
 
Bosgroep
De Fundatiebossen worden beheerd door de Bosgroep Noord-Oost Nederland, een coöperatieve vereniging van boseigenaren. De Bosgroep beheert de bossen en natuurterreinen van diverse eigenaren rondom Beetsterzwaag. Door samenwerking te bevorderen tussen de verschillende eigenaren tracht de Bosgroep voordeliger en efficiënter bos- en natuurterreinen te beheren. Dit wordt gerealiseerd door gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijk uitbesteden van werk, gebundelde subsidieaanvragen en gebundeld contact met overheden. Tevens is er hierdoor meer overleg en betere afstemming in beheer met de naburige boseigenaren.
 
 
Voor vragen of opmerking over de Fundatiebossen kunt u contact opnemen met de beheerder:
C.V. Bosgroep Noord-Oost Nederland 
Dhr. P. van der Lei 
 
Telefoon: 0523-745 715
mail: p.vanderlei@bosgroepen.nl