Beleidsplan

Beleidsplan 2020

Inkomsten

Bronnen

De stichting genereert haar inkomsten uit een aantal bronnen. Deze moeten er voor zorgen dat de continuïteit van de stichting wordt gewaarborgd. De inkomsten worden gebruikt voor het dekken van de "bedrijfskosten", het onderhoud van de bossen, het fundatiehuis, de familiegraven en voor donaties.
 

Pacht en erfpacht

Pacht en erfpacht zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten. De stichting bezit landbouwgrond welke grotendeels wordt verpacht maar ook voor een deel in erfpacht is uitgegeven. Daarnaast bezit de stichting bebouwde grond welke in erfpacht is uitgegeven.

 

Subsidies

De stichting ontvangt van de overheid SNL-subsidie voor bossen. Hiermee wordt voor een deel het noodzakelijk onderhoud van de bossen bekostigd. Er moet daarvoor worden voldaan aan de eisen die de overheid stelt voor toekenning van deze subsidies.
Voor de landschapselementen is een overeenkomst gesloten met ELAN Agrarische Natuur-verenigingen Zuidoost-Friesland. Hier zijn regels van het provinciebestuur aan verbonden.

 

Huur

De stichting bezit één gebouw: het Fundatiehuis. Dit gebouw wordt grotendeels verhuurd aan de huisartsenpraktijk De Fundatie in Beetsterzwaag. Een deel van het gebouw, met onder meer de regentenkamer, wordt door de stichting zelf gebruikt. De huuropbrengsten worden in belangrijke mate benut voor het onderhoud en instandhouding van het Fundatiehuis. Er wordt naar gestreefd om het gebouw, met name de buitenkant en het deel waar de regentenkamer zich bevindt, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden.

 

Rente

Uitgeleend geld en liquide middelen leveren rente op en deze rente behoort daarmee ook tot één van de inkomstenbronnen.

 

Schenkingen, erfstellingen en legaten

Van deze, in de statuten genoemde, opbrengstencategorie wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt. Initiatief daartoe wordt niet genomen aangezien de opbrengsten uit het vermogen van de stichting ruim voldoende zijn om aan de statutaire doelstellingen invulling te geven.

 

Het beheer van het vermogen

Inzake het beheer van het vermogen van de Stichting is het beleid in 2020 niet anders dan in voorgaande jaren. Het vermogen is en blijft belegd in:

  • landbouwgronden (pacht- en erfpachtopbrengsten)
  • ondergrond van woonhuizen (erfpachtopbrengsten)
  • het Fundatiehuis (huuropbrengsten) 
  • leningen aan instellingen die een verbondenheid hebben met de statutaire doelstelling van de Stichting (renteopbrengsten)
  • liquide middelen (tijdelijk geld leidend tot renteopbrengsten)

Aan de rentmeester is opdracht gegeven uit te zien en voorstellen te doen inzake de aankoop van landbouwgronden tot maximaal het bedrag van de vrije liquide middelen, met het doel deze nog te verwerven gronden te gaan verpachten.

 

Beschikbare middelen

Prognose

Inkomsten

 

 

 

 

Bij de huidige omvang van het vermogen en de geldende pacht- en huur-

 

 

overeenkomsten is een inkomstenstroom te verwachten van bruto rond

433.000

 

Daarnaast is sprake van een verwachte rente-opbrengst voor 2020 van

19.000

 

Totaal baten

 

452.000

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

De kosten worden als volgt ingeschat:

 

 

Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties                       

90.000

 

Onderhoud pand

25.000

 

Overige bedrijfskosten

60.000

 

Totaal lasten

 

175.000

 

 

 

Per saldo beschikbaar uit exploitatie

 

277.000

 

 

 

Nodig voor instandhouding van het vermogen, wordt een inflatiecorrectie

 

 

berekend, ter grootte van het inflatiepercentage van het CBS over het

 

 

desbetreffende boekjaar. De inflatie wordt berekend over het totaal van

 

 

de activa, verminderd met de materiële activa, van naar verwachting 2%

 

39.000

 

 

 

Beschikbaar voor uitgaven aan doelstellingen van de Stichting in 2020

 

238.000

 

Door verruiming van het werkgebied van ‘dorp Beetsterzwaag en naaste omgeving’ naar de ‘inwoners van de gemeente Opsterland’ (wijziging van de statuten in 2016), is de verwachting dat dit succesvol zal zijn.De commissie VVB (Verlenen Van Bijdragen) zal het bestaande beleid ook in 2020 voortzetten ten einde binnen de statutaire doelstellingen het maximale aan bijdragen weg te kunnen zetten.

 

Vastgesteld in de regentenvergadering van 12 november 2019.