Tijdlijn

TIJDLIJN     Van Teyens (Fundatie)  1601 - heden

1601 Geboorte Saco van Teyens, ‘oervader’ van het welvarende en invloedrijke geslacht Van Teyens. Mede-oprichter van de Opsterlandse 
         Veencompagnie.
         Hij liet een vaart graven in Opsterland voor de vervening van de hoogvenen in Opsterland en (wijde) omgeving. Grote investeringen,
         maar het leverde ook veel geld op. Hier is de basis gelegd van het Van Teyens-fortuin.
         In de loop der eeuwen trouwen nazaten van deze Saco met andere invloedrijke geslachten (grietmannen = burgemeesters, rechters,
         enz).             
         Uiteindelijk zijn er in de 19e eeuw drie ongetrouwde en kinderloze nazaten ‘overgebleven’: Etta Arnolda, Saco en Oeno van Teyens.

1857   Overlijden Saco van Teyens

1858   Oprichting Van Teyens Fundatie door laatste twee nazaten Van Teyens:
           Etta Arnolda († 1862) en Oeno († 1866)

1859   Reglement Van Teyens Fundatie vastgesteld: de Fundatie is een onafhankelijke instelling van liefdadigheid om arme oude vrouwen een
           onbezorgde oude dag te bezorgen.
           Ofwel: minvermogende vrouwen, weduwe of ongehuwd van 50 jaar of ouder, kregen in het Fundatiehuis huisvesting en een jaarlijkse
           uitkering in geld aangeboden. Ze moesten lid van de protestantse kerk zijn, zich goed gedragen en tenminste 2 jaar in Beetsterzwaag
           gewoond hebben.

           Er is in het Fundatiehuis ruimte voor 6 vrouwen uit Beetsterzwaag.
           De middelen komen uit de opbrengsten van (erf)pacht boerderijen die eigendom waren van de Van Teyens Fundatie

1859   Bestuur: 3 Regenten, 2 Regentessen, burgemeester en predikant NH kerkgemeente

1930   Fundatiehuis met 5 kamers uitgebreid in een nieuwe vleugel. In totaal 11 vrouwen konden er wonen

1958   Fundatiehuis verbouwd en gemoderniseerd: centrale verwarming o.a.

1984   Aantal bewoonsters in de loop der tijd teruggelopen: nog 6 dames woonden in het Fundatiehuis. (AOW invoering en ‘stigma’ op het
           wonen in het Fundatiehuis). Het College van Regenten beraadde zich op hoe het verder moest met de Fundatie: er werd naar een
           ander doel gezocht

2002   De laatste twee bewoners krijgen een goede andere plek, en het Fundatiehuis een andere bestemming: het is heden ten dage
           de groepspraktijk van de huisartsen van Beetsterzwaag.

           Statutenwijziging: Regenten vonden een nieuw doel, dat in de geest dicht bij het oude ligt. Daarvoor moesten de statuten veranderd
           worden. Het geld wat binnenkomt bij de Van Teyens Fundatie wordt nu gegeven aan organisaties en instellingen die werkzaam zijn op
           kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied en die in Beetsterzwaag en naaste omgeving gevestigd zijn.
           Ook kan er geld beschikbaar worden gesteld aan organisaties die zich bezig houden met de opleiding, studie of scholing van jongeren.
           In het algemeen kan gezegd worden dat er in het bijzonder aandacht is voor het ouderen- en jongerenwerk.

2016   Opnieuw Statutenwijziging:
           grenzen werkgebied uitgebreid tot inwoners van gehele gemeente Opsterland en naaste omgeving.

Anno 2018 is de Van Teyens Fundatie een moderne stichting geworden en wordt er met het geld, dat in de 17de tot en met de 19de eeuw verdiend was met o.a. de vervening, ontginning en verhuur van boerenbedrijven, goed werk gedaan.