Bestuur

Enkele artikelen ontleend aan de statuten die betrekking hebben op het bestuur.

BESTUUR

 1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een College van Regenten, bestaande uit tenminste 5 natuurlijke personen (regenten en regentessen).
  Het College van Regenten stelt - met inachtneming van het in vorige zin bepaalde - het aantal regenten vast.
 2. Iedere regent moet in ieder geval voldoen aan de volgende vereisten:
  a. het bezitten van de Nederlandse nationaliteit en inwoner zijn van de gemeente Opsterland, met dien verstande dat      
      tenminste de helft van de regenten inwoner van Beetsterzwaag dient te zijn
  b. een natuurlijk persoon zijn
  c. het vrije beheer over zijn vermogen hebben
  d. overige door het College van Regenten te stellen vereisten. 

Verder is in de statuten bepaald: 

De predikant van de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag-Olterterp is, ongeacht zijn woonplaats, uit hoofde van zijn betrekking regent.
De overige regenten worden door het College van Regenten benoemd uit personen, die als geschikte en verdienstelijke personen bekend staan.
De regenten worden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar. Een volgens rooster aftredende regent is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.

Momenteel bestaat het bestuur uit 8 regenten en regentessen:

R. Blaak (Ria), voorzitter

O. Wiersma (Oetze), secretaris/penningmeester

M.J. Dijkstra (Monique), regentesse

H. Hoen (Henk), regent

R. ter Steege (Regina), regentesse

N. Veltman (Klaas), regent

A.B. Elbert (Bart), regent (predikant van de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag-Olterterp)

Binnen het College van Regenten is een aantal commissies samengesteld:

 • Een commissie financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst aan ondermeer de statuten en vervolgens aan de vergadering een advies uitbrengt.
 • Een commissie vastgoed, die samen met de rentmeester het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch-) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.
 • Een commissie beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen (met name banksaldi) van de stichting.
 • Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.
 • Een commissie beheer bossen, die het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen die de stichting in eigendom heeft.
 • Een commissie website, die het College van Regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

BESTUURSVERGADERINGEN

De data van de geplande bestuursvergaderingen worden vermeld op de website onder "Nieuws".

De vergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de regentenkamer van het Fundatiehuis. 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Het College van Regenten is belast met het besturen van de stichting

Het College van Regenten is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Het College van Regenten vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris, danwel bij ontstentenis van een van hen of van hen beide aan drie tezamen handelende regenten.