Toegekende bijdragen

In de vergadering van 15 september jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

738 Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 4.000 voor het project  ZOUT (Tipping Points) – Onkruidenier.

742 Stichting de Buorskip ontvangt een bijdrage van € 7.500 voor de aanschaf van LED_verlichting i.h.k.v. het energiebesparingsplan

744 Stichting de Ripen ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor het project BIOFERSKAAT

 

In de vergadering van 7 juli jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

722 De Bibliotheek in Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 15.000 voor de investeringen in apparatuur voor een op te richten Fablab.

723 De Naturij organiseert in de jaren 2020-2022 weer biologiedagen voor basisschoolleerlingen. Voor de deelname van de Opsterlandse basisscholen ontvangen zij een bijdrage van € 7.491,60

724 Pier21 speelt vanaf oktober 2020 de voorstelling ‘Wat Soesto’. Naast het theaterstuk is er een randprogramma met lezingen en een Iepen Up-avond. De voorstelling wordt 2x gespeeld in de gemeente Opsterland. Voor deze voorstellingen ontvangen zij een bijdrage van in totaal € 3.500

725 De Speeltuincommissie uit Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het vervangen van speeltoestellen in speeltuin de Reden

727 MFC Langezwaag ontvangt een bijdrage van € 15.000 voor het verduurzamen van het Dorpshuis

728 Stichting MFA de Tynje ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor de realisatie van een nieuw te bouwen MFA

729 Stichting Dorpshuis Siegerswoude krijgt voor het plaatsen van extra zonnepanelen, waardoor zij haar eigen gebruik geheel kan opwekken, een bijdrage van € 3.000

730 Ouderraad Kindcentrum de Finne ontvangt voor de productie en presentatie van een film als afscheid van groep 8 een bijdrage van € 2.000

731 De Spijkerpakkenband organiseert in december 2020 een Fryske kultuer kuier in Lippenhuizen. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van € 750

732 Stichting JMteaterwurk trekt vanaf het najaar door de provincie met de voorstelling ‘Echt Wier’. Er staan voorstellingen gepland in Lippenhuizen, Gorredijk en Beetsterzwaag. Voor deze locaties ontvangen zij in totaal een bijdrage van € 5.142

733 Muziekvereniging Euterpe ontvangt een bijdrage van € 4.648,75 voor de aanschaf van nieuwe jasjes met het nieuwe logo

735 Code Hans organiseert in samenwerking met Sûn Opsterlân en Sport Fryslân gedurende de zomer diverse zomerse activiteiten in de Opsterlandse dorpen voor jongeren. Voor de huur van materiaal ontvangen zij een bijdrage van € 250 per deelnemend dorp

736 Stichting Zuid Oost Zorg wil voor de bewoners van Ikenhiem een aantal zomerse festiviteiten organiseren. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van € 1.200

737 Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert op 12 september een Open Monumentendag in Beetsterzwaag. Zij ontvangen een bijdrage van € 1.500    

 

In de vergadering van 19 mei jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

668 Voor de plaatsing van een aanduidingsbord de Blauwe Kamp ontvangen de betreffende verenigingen een bijdrage van € 1.325,49

704 VV ODS ontvangt een bijdrage van € 6.000 voor de aanleg/renovatie van 2 beachvolleybalvelden in Nij Beets

706 Kunstweekend 2020 ontvangt een bijdrage van € 1.000 voor de reeds gemaakte onkosten. Het eerder aangevraagde bedrag is ingetrokken doordat het evenement niet door kon gaan i.v.m. de corona-maatregelen

714 Diaconie Protestantse Kerk Nij Beets ontvangt € 1.700 al bijdrage voor ouderenactiviteiten en pakketten voor minima

715 Vereniging Sjongerij ontvangt € 1.000 voor de organisatie van hun feestavond in het kader van het 100-jarig jubileum

719 Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangt een bijdrage van € 968 voor aanvullende herstelwerkzaamheden van het orgel in de St. Hippolytyskerk te Olterterp

721 Museum Opsterlân ontvangt € 1.500 voor de productie van het boek: Eindstation Terwispel.

 

De vergadering van 19 maart van het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie ging i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus niet door. Wel heeft de commissie van financiële bijdragen de ingediende aanvragen beoordeeld. Op basis hiervan hebben de regenten hun akkoord gegeven voor de volgende bijdragen:

688 Sportvereniging THOR te Lippenhuizen ontvangt € 6.072 voor de vervanging van afgekeurde gym- en turnmaterialen

689 De werkgroep Biodiversiteit van Plaatselijk Belang Lippenhuizen ontvangt € 3.000 voor het vervaardigen en ophangen van 100 nestkastjes en een zwaluw til

691 Stichting Pypskoft ontvangt € 2.000 voor een boottocht voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten tijdens de opening van het seizoen 2020-2021

692 de Muziekvereniging uit Jonkersland ontvangt een bijdrage van € 5.500 voor de vervanging van de altsax

693 Voedselbank Opsterland ontvangt een bijdrage voor 5x een pakket van € 50,- voor alleenstaanden en 5x een pakket van € 75 voor meerpersoonshuishoudingen.

696 De bijenhoudersvereniging afdeling Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 500 voor het plan Heemtuin Bijenstal

700 TC Lauswolt te Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het vervangen van de huidige verlichting in LED verlichting

701 Plaatselijk Belang Terwispel ontvangt een bedrag van € 300 als bijdrage voor het dorpsdiner.

705 Zangvereniging ‘Looft den Heer’ uit Wijnjewoude ontvangt een bedrag van € 500 als bijdrage voor het jubileumconcert t.g.v. 100-jarig bestaan. 

707 Junior Lauswolt zomerconcert te Beetsterzwaag ontvangt € 7.500 voor de organisatie van dit concert

 

Besluiten vergadering 21 januari 2020

652 Museumstifting Fryslân ontvangt € 1.000 voor het project Verhalenavond

669 De Hoevedravers ontvangen € 1.000 ten behoeve van de beleeftuin bij de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag

670 Vereniging Plaatselijk Belang Terwispel ontvangt € 7.500 voor de inrichting van een Speel- en Ontmoetingsplan.

671 De Spijkerpakkenband ontvangt € 1.500 voor de uitvoering en organisatie van “The Armed Man: A Mass for Piece” in Ureterp

673 Muziekvereniging De Bazuin uit Tijnje ontvangt € 4.000 voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten i.v.m. de uitbreiding van het aantal orkesten.

674 Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag ontvangt € 1.400 voor de renovatie van speeltuin  “De Reden”

676 ODV uit Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor de uitbreiding van het aantal kleedkamers i.v.m. de groei van met name het meisjesvoetbal

677 Toneelvereniging “Nij Libben” uit Frieschepalen ontvangt een bijdrage van € 1.750 voor het vernieuwen van de geluidsmengtafel en microfoons.

679 Stichting ZuidOostZorg ontvangt een bedrag van € 525 voor 2 muzikale optredens in Ikenhiem te Beetsterzwaag

680 Speeltuinvereniging Jonkhonk uit Jonkersland ontvangt een bijdrage van € 4.800 voor de vervanging van de voetbaldoelen en de wipwaps in de speeltuin.

681 Diaconie Protestantse Gemeente Beetsterzwaag ontvangt per deelnemer een vast bedrag voor de maaltijden voor 70+ en lunches voor 75+ en alleenstaanden in Beetsterzwaag. Totaal ongeveer € 3.000

682 KV Oerterp ontvangt een bijdrage van € 1.438 voor de deelname van de g-korfballers aan de Special Olympics Nationale Spelen Nederland in Den Haag

683 Brassband De Lofklank ontvangt € 1.000 voor de opvoering van de Marcus Passie in Ureterp

685 Biljartvereniging Us Fertier ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor de aanschaf van een 3e biljarttafel

686 Vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop ontvangt een bijdrage van € 1.250 voor de organisatie van een jeugdvogeldag.

687 Plaatselijk belang De Himrik ontvangt € 7.000 als bijdrage voor het project NAD-kampen in Hemrik

 

Besluiten vergadering 12 november 2019

648 Stichting It Wetterkamp te Ureterp ontvangt een bijdrage van € 7.700 voor de aanleg van een nieuwe speeltuin

649 Brassband Opsterland ontvangt een bedrag van € 1.500 voor de nieuwjaarsconcerten met WIEBE

650 Het Frysk Sjongkoar ontvangt voor de kerstuitvoering een bedrag van 310,-

653 Stichting Staten en Stinzen ontvangen voor het project Bûtenpleats een bijdrage van € 8.000

654 Stichting Dorpshuis Wijnjewoude ontvangt een bedrag van € 7.238 voor de vervanging van afgekeurde sportattributen

655 Toneelvereniging Nij Begjin kan rekenen op een bijdrage van € 3.000 voor het project Challenging the local

657 Stichting speeltuin Trimbeets ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de speeltuininrichting

658 VV Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 4.000 voor de activiteiten rondom het 100-jarig jubileum

660 Stichting Cultuur Beetsterzwaag ontvangt voor de culturele activiteiten in 2020 een bijdrage van € 4.000  

661 Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt voor de fittesten “Eet je Gezond” een bedrag van € 1.500

662 Stichting Amateurtoniel Fryslan ontvangt een bedrag van € 2.000 voor De Foarstelling in de Skâns

663 Comite 4 mei Herdenking Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 1.350 voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2020

664 Muziekvereniging Euterpe ontvangt een bedrag van € 3.000 voor de feestelijke activiteiten rondom het 125-jarig jubileum

666 Stichting Streekmuseum Opsterlân ontvangt een bedrag van € 20.000 voor de uitgave van een magazine ter bevordering van het toerisme in samenwerking met het Damshûs en Stichting Historisch Beetsterzwaag

672 Stichting Aldejiersploeg Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de festiviteiten rondom de viering van Oud & Nieuw

Naast bovengenoemde aanvragen ontvangen Stichting Voedselbank en 4 zwembaden in Opsterland (Gorredijk, Tijnje, Nij Beets en Hemrik) een gift als waardering voor het goede werk wat deze instellingen voor de mienskip doen.

 

Besluiten vergadering 10 september2019:

628 Manege Onder de Linde ontvangt € 9.000 voor de verduurzaming van de manege d.m.v. het plaatsen van LED-verlichting

635 VV Bakkeveen ontvangt € 5.000 voor het verduurzamen van de kleedkamers

636 Timpaan Welzijn ontvangt € 750 voor het Nationaal Integratiediner Gorredijk

637 St. Hippolytuskerk Olterterp ontvangt voor het groot onderhoud van het Van Reil orgel een bijdrage van € 5.000

640 Quadfigters, een club van gehandicapte rolstoel-basketballers, ontvangt een bijdrage van € 500,- voor de organisatie van een landelijke competitiedag in de sporthal van Revalidatie Fryslan te Beetsterzwaag

643 Toneelvereniging Kliuwend Omheech uit Nij Beets ontvangt een bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van een eigen licht- en geluidsinstallatie

644 Stichting Plusbus ontvangt een bijdrage van € 25.000 voor de vervanging van de rolstoelbus

 

Besluiten vergadering 2 juli 2019

609 “Op de bres voor de bij” te Beetsterzwaag ontvangt een bedrag van € 2.500 om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de bijensterfte.

610 Humanitas ontvangt € 7.500 voor het project Maatjes en Kindervakantieweken

611 Jeugdfonds Sport Friesland ontvangt een bedrag van € 7.500 om jongeren te kunnen laten sporten, voor wie dit anders financieel niet mogelijk is.

612 De Spijkerpakkenband ontvangt € 750 voor het vrij toegankelijk jubileumconcert op 5 juli

613 Iepenloftspul Opsterlân ontvangt een bijdrage van € 5.000 ten behoeve van de voorstelling Animal farm

614 Bourgondisch Beetsterzwaag kan rekenen op een bijdrage van € 3.900

615 Afûk ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor de realisatie van het boek Geartsje en Niels

617 Het project ondersteuning schoolgaande tienermoeders in Mali ontvangt een bijdrage van € 3.000

619 Het project Skimerjûn 2019 ontvangt maximaal een bijdrage van € 1.500 afhankelijk van het bezoekersaantal

621 De sinterklaasproductie “De pepernoten van Peperottie” door Stichting Blinder! kan rekenen op een bijdrage van € 1.000

622 Talant/Manege onder de Linden ontvangen een bijdrage van € 6.800 voor de paardondersteunende therapie voor cliënten van Talant

623 Speeltuin “Utein” in Beetsterzwaag ontvangt € 6.000 voor de aanschaf van een nieuw speelhuisje

625 Speeltuin Ureterp Zuid ontvangt € 4.500 voor de aanschaf van een dubbele kabelbaan en voetbaldoelen.

626 Museum Opsterlân ontvangt een bijdrage van € 2.500 voor de expositie “Verzet is Tijdloos, Opsterland in het spoor van Domela Nieuwenhuis”

631 Gezelschap J&M ontvangt een bijdrage van € 3.214 voor de voorstelling “De man fan dyn libben”

632 De Tropische Kas ontvangt een bijdrage van 30.000 voor de vervanging van het dak

633 Stichting Langstme ontvangt een bijdrage € 500 voor het evenement “Dood & Begraven”

634 Voor de oprichting van het Opsterlands instrumentenfonds kan het fonds rekenen op een bijdrage van € 44.245

Besluiten vergadering 14 mei 2019

591 IJsclub iisnocht Beetsterzwaag een bedrag van € 21.000 voor de aanleg van een steiger langs de ijsbaan. Tevens ontvangen ze een bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van een veegmachine.

592 Reddingsbrigade Drachten een bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van een nieuwe reddingsboot

593 Interkerkelijk Mannenkoor Drachten voor de organisatie van een jubileumconcert een bedrag van € 1.000

595 Buurtvereniging NAS te Bakkeveen een bedrag van € 7.500 voor de vervanging en herinrichting van 3 speeltuinen

569 Voetbalvereniging R.W.F. uit Frieschepalen ontvangt een totale bijdrage van € 15.000 t.b.v. de verduurzaming van de vereniging en de eigen bijdrage voor de aanleg van een kunstgrasveld.

597 Jeugdhulp Friesland een bijdrage van € 1.200 voor de aanschaf van een boot te gebruiken door gezinshuizen en woongroepen met uit huis geplaatste jongeren

598 Voetvalvereniging De Sweach ontvangt een bedrag van € 5.000 voor de aanschaf van LED verlichting

600 Zwembad de Wispel uit Tijnje ontvangt een bedrag van € 7.500 voor de vervanging van de heet watervoorziening d.m.v. zonnepanelen en een boiler.

601 Ouderraad de Trime voor de organisatie van dieverse feestelijke activiteiten, met o.o. een reünie, rondom het samengaan van de basisscholen een bedrag van € 5.000

602 De Miente uit Gorredijk ontvangt voor de aanschaf van een nieuwe duofiets een bedrag van € 3.267

603 Stichting Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 6.000 voor de mienskipcommunicatie en regiopromotie Opsterland

604 Verenging voor Plaatselijk belang Wijnjewoude organiseert Kryst troch de buorren en ontvangt hiervoor een bijdrage van € 600

605 Stichting Historisch Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 3.000 voor de organisatie van de open Monumentendagen op 14 en 15 september.

606 Stichting Verzetsmuseum Fryslân ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor het project: De overval van 8 december 1944

607 Stichting SYB uit Beetsterzwaag een bijdrage van € 3.750 voor de tentoonstelling voor de 8e Sybren Hellinga kunstprijs

608 Stichting Visiteclowns een bedrag van € 464 voor een bezoek van de VisiteClowns aan dementerende ouderen uit Gorredijk

577 Stichting Inspirerend Noord Oost Fryslan  ontvangt € 1.500 voor de ontwikkeling van het 2e deel van het Bonifatiuspad

 

Besluiten vergadering 12 maart 2019

576 Stichting Talant een bedrag van € 7.800 voor de inrichting van de educatieve ruimte bij de kinderboerderij.

578 Stichting Junior Lauswolt zomerconcert een bedrag van € 7.500

579 Natuurvereniging Geaflecht voor de herinrichting van de Griene Trijehoek een bedrag van € 2.000

580 Stichting zwembad “de Blauwe Kamp” een bijdrage van € 1.640 voor het opknappen van de glijbaan.

581 Stichting Comprix, OBS It Twaspan voor het opnieuw inrichten van het speelplein een bijdrage van € 5.000

582 Plaatselijk Belang Wijnjewoude voor het organiseren van Wynjewald Fair een bedrag van € 400

583 Stichting Mini Theater een bijdrage van € 2.500 voor het toneelstuk Een verre pijn in Sparjebird

585 Sport Fryslan – Sport in Opsterland voor het organiseren van clinics ter voorbereiding op Trappeldei (5/6 juli) een bijdrage van € 950

586 Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag een bijdrage van € 4.500 voor het scholenproject rondom het Kunstweekend 2019

587 Stichting Federatie van Opsterlands muziekonderwijs/cultuur voor de organisatie van Simmerfestival 2019 een bijdrage van € 2.500

589 Stichting senioren N.H. Schreuderreis een bedrag van € 30,- per deelnemer voor de jaarlijkse reis voor bejaarden uit het dorp.

 

Besluiten vergadering 15 januari 2019

558 Stichting Culturele Activiteiten: € 1.500 voor muziekstuk 'Tinco' en Hannekemaaierspad voor Gouden Spiker Festival te Bakkeveen

562 St. Activiteiten De Ynrin: Vernieuwing biljarttafels € 1.000

563 Stichting Iepenloft De Tynje: Iepenloftspul; Wit mem it wol  € 1.000

564 Zuid Oost Zorg, locatie de Lijte en Lijtehiem: Voorstelling Circus Fantasia € 2.850

565 Diaconie protestante gemeente Beetserzwaag-Olterterp: € 3.000 voor ondersteuning van personen of gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen

566 Zuid Oost Zorg: Project Samen gelukkig worden in Opsterland € 7.500

567 Gymnastiek vereniging Longa Wijnjewoude: Bijdrage in sport- en turnmaterialen € 5.600

568 Christelijke Zangvereniging 'Looft den Heer' Wijnjewoude: Passieproject 2019 € 900 

569 Stichting Voedselbank Opsterland: € 20.000 voor verstrekken van voedselpakketten aan klanten van de voedselbank

572 Cultbee: Culturele evenementen en activiteiten in 2019 € 4.000

573 Diaconie Protestantse Gemeente Beetsterzwaag: € 3.000 bijdrage voor maaltijden en lunches voor 70+ers en alleenstaanden

574 Tusken de Wallen: Led verlichting tbv trainingsveld Wijnjewoude € 2.992

 

Besluiten vergadering 6 november 2018
555 St. Dorpshuis Luxwoude:  project zonnepanelen op dorpshuis ’t Trefpunt € 12.500

556 St. Dorpshuis Luxwoude: project vouwwanden dorpshuis ’t Trefpunt € 5.000

557 Toneelvereniging Nij Begjin: € 1.000 voor het maken van een tijdreis door de jeugd van Brassband Opsterland en de leden van de jeugdafdeling van de toneelvereniging

559 Jeugdorkest Koperbende te Siegerswoude: € 1.500 voor instrumenten ten behoeve van het organiseren van het scholenproject in de gemeente Opsterland

560 Comité 4 mei herdenking Beetsterzwaag/Olterterp: € 825 voor de organisatie van de 4 mei herdenking in 2019

Aanvullende bijdragen zijn toegekend aan:

484 Opera Samsom en Dalila: € 4.500 voor de extra te maken kosten van het project

491 Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag: € 2.400 voor het dekken van de extra kosten PR (SA).

Besluiten vergadering 11 september 2018
549 Natuurvrienden Allardsoog voor de uitvoering van de theaterproductie De Omzieners een bedrag van € 900

552 Jubileumfeest Manege Onder de Linde te Beetsterzwaag een bijdrage van € 1.100 voor de te maken kosten voor de vrijwilligers

554 PB De Himrik een bijdrage van € 7.500 voor Outdoor Fittness & kinderparcours

Besluiten vergadering 11 juli 2018
537 Bijdrage Gezond Wijnjewoude: een bijdrage van € 11.000 en een renteloze lening van € 11.000, af te lossen in 3 jaren: 2020 t/m 2022

540 Bijdrage speeltuin ’t Hummelhofke te Bakkeveen € 5.000

541 Bourgondisch Festival Beetsterzwaag € 3.900

543 Manege Onder de Linde: € 500 voor herkenbare kleding vrijwilligers dagbesteding

544 Stichting speel-o-theek Gorredijk stap maar in: € 1.500 voor nieuw speelgoed

548 Frysk Sjongkoar Gorredijk: € 310 voor de kerstuitvoering.

Besluiten vergadering 15 mei 2018
473 Stichting Historisch Beetsterzwaag voor het organiseren in de zomer van 2018 van een tentoonstelling over het leven en de reizen van Tinco Lycklama à Nijeholt in het Lycklamahûs een aanvullende bijdrage  (naast de eerder toegekende bijdrage van € 10.000) van € 5.000

523 Cultureel Paspoort Koningsdiep voor het bijeenbrengen van 10 – 15 cultureel-historische parels in een paspoort voor kinderen een bedrag van € 5.000

527 Burg. Harmsmaschool Gorredijk voor een jubileumboek een bijdrage van € 2.000

528 St. N.H. Schreuderreis te Beetsterzwaag een bijdrage van € 25 per deelnemer aan het jaarlijkse ouderenreis

529 Speel- en Ontmoetingsplan Terwispel voor het aanvullen/integreren van faciliteiten in het nieuwe speelplan een bijdrage van € 5.000

530 Turfvaart Appelscha-Leeuwarden 2018 (samen met Museum Opsterland, WHI Gorredijk, Museum Nij Beets, scholen Gorredijk en Nij Beets) een bijdrage van € 5.000

532 Frisia Gymsport Beetsterzwaag voor de vervanging van afgekeurde turntoestellen een incidentele bijdrage van € 7.000

534 Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF) voor een educatief weekend voor jongeren met een beperking een bijdrage van € 2.500

535 Plaatselijk Belang / Diaconie Langezwaag een aanvullende bijdrage van € 1.250 voor PR

538 organisatie Turfroutefestifal te Tijnje een bijdrage van € 1.000

539 St. Timpaan: voor activiteiten aanpak eenzaamheid in Opsterland een bijdrage van € 2.500

Besluiten vergadering 16 april 2018
497 Kunstweekend Beetsterzwaag: in het kader van LF 2018 een bijdrage van maximaal € 5.000

514 Kunsthuis SYB bijdrage voor Triënnale van Beetsterzwaag van € 5.000

516 Koninginnespelen 2018 voor een gezamenlijk ontbijt van de drie basisscholen van Beetsterzwaag een bijdrage van € 1.500

Besluiten vergadering van 13 maart 2018
503 St. FOM: project Simmerfestival Beetsterzwaag € 2.500,00

504 St Ons Huis Beetsterzwaag: Renovatie dak voorhuis € 16.376,00

505 St. Junior Lauswolt Zomerconcert Beetsterzwaag: vraagt bijdrage voor zomerconcert € 7.000,00

506 St. Voedselbank Opsterland te Gorredijk: 5 x pakketten á € 4.000  € 20.000,00

507 Sportvereniging Wispolia: omvormen korfbal- naar voetbalveld voor jeugd € 5.000,00

508 St. Z.O.-zorg/Ikenhiem: bijdrage voor duofiets voor Boekehiem € 3.500,00

509 Toneelver. Nij Begjin:  bijdrage theatervoorstelling € 1.500,00

510 St.beheer en expl. NDL te Lippenhuizen: afbouw horeca en grootkeuken binnen de nieuwbouw mfa Lippenhuizen € 2.500,00

511 St. Speeltuin Nij Beets: loopton voor speeltuin Krobbetún € 750,00

512 St. Clubwerk Geestelijk geh. Pypskoft Ureterp: bijdrage voor boottocht Friese meren € 1.000,00

513 St. Speeltuinen Beetsterzwaag: bijdrage voor Slangenschommel Merkelân € 5.000,00

517 PB Hemrik: bijdrage voor inrichten van een talentenlokaal € 5.000,00

518 St. Zinportaal Fryslân: bijdrage voor Zin op recept Opsterlân € 2.500,00

519 St. Museum Opsterlân: bijdrage voor Het Friese Paard in Beeld € 2.500,00

520 St. Doarpsrounte Beetsterzwaag: bijdrage koningsdag 2018 € 2.400,00

521 Fanfare oerterp: bijdrage organisatie Simmerjoun in Ureterp € 2.550,00

522 Comité 4 mei herdenking Beetsterzwaag: vraagt garantie 4 mei herdenking Beetsterzwaag € 650,00

Besluiten vergadering van 9 januari 2018
491 Culturele Hoofdstraat van Europa 2018 Beetsterzwaag: € 19.000 voor het ondersteunen van diverse activiteiten Culturele Hoofdstad

493 Speeltuin Ureterp Noord: € 5.325 voor het vervangen van enkele speeltoestellen

494 OBS De Flecht Lippenhuizen: € 7.500 voor het inrichten van het schoolplein bij de nieuwe MFA

495 Plaatselijk Belang Langezwaag: € 5.000 voor het realiseren van het kunstproject Haren in de Wind

496 Maaltijdcommissie Lekker Oud in Beetsterzwaag: € 3.000 voor 70-plussers (€ 6,00 per betalende deelnemer)en voor deelnemers aan een lunch voor alleenstaande 75-plussers (€ 3,00)

499 Diaconie Beetsterzwaag/Olterterp: € 3.000 voor het ondersteunen van personeen/gezinnen die van een minimum inkomen moeten rondkomen

500 Stichting Historisch Beetsterzwaag: € 2.500 voor het kunnen uitgeven van een boek “geschiedenis van Beets, Beetsterzwaag en Olterterp”

Besluiten vergadering van 13 november 2017 
475 St. Manege Onder de Linde Beetsterzwaag: ten behoeve van de vrijwilligers voor de kerstviering, kleding en scholing een bedrag van €13.500

478 Voor het te schrijven boek € 3.500 en voor de uitvoering van het theaterspektakel ‘De Klok mat werom’ een bedrag van € 6.500

479 Hist. Vereniging Bakkeveen: € 5.000 voor de restauratie van Spoelstra’s Draai

481 Plaatselijk Belang Terwispel: € 4.500 voor historische informatieborden

482 CultBee Beetsterzwaag: € 4.000 voor de organisatie van culturele evenementen in 2018

484 St. Keunstwurk Leeuwarden: € € 10.000 voor de uitvoering van de Opera Samson en Dalila in Gorredijk

485 St. Buitenfonds Staatsbosbeheer Amersfoort: € 10.000 voor het aanleggen van een beleefroute bij Sparjebird

486 St. SYB te Beetsterzwaag: € 2.500 voor het project Radio SYB

488 Toneelvereniging Rjucht en Sljucht: € 1.250 voor de aanschaf van headsets

489 St. Erfgoed en Publiek Leeuwarden: € 10.000 voor het project Ferhalen te plak WO II: Melkstaking Gorredijk

490 St. Dorpshuis Wijnjewoude: € 6.690 voor het vervangen van sportmaterialen

491 St. Culturele Hoofdstraat van Europa te Beetsterzwaag: € 19.000 voor de centrale communicatie van diverse Opsterlandse projecten

Besluiten vergadering van 4 september 2017
464 Frysk Sjongkoar Gorredijk: € 250 voor de kerstuitvoering in de Doopsgezinde kerk te Gorredijk

467 Bourgondisch Festival Beetsterzwaag:  € 3.900 als garantstelling voor een eventueel exploitatietekort van het festival 2017

468 Protestantse Gemeente It Keningsfjild Ureterp: € 5.000 voor het restauratieplan van het Teehûs te Ureterp

470 Pl. Commissie kerk Kortehemmen: € 1.236,75  voor het aanbrengen van 3 lantaarns langs de oprijlaan vanaf de openbare weg tot het toegangshek van de kerk

471 Vereniging Opsterlandse Groene Parels: € 4.000 voor het organiseren van de Landgoeddag Harinxmastate in het kader van het Landgoederenproject Beetsterzwaag

472 Stichting De Ripen Nij Beets: € 5.000 voor het creëren van een beleefplek voor mens en dier, plant en bezoeker op de Zorgboerderij De Ripen

473 Stichting Historisch Beetsterzwaag: € 10.000 voor het organiseren in de zomer van 2018 van een tentoonstelling over het leven en de reizen van Tinco Lycklama à Nijeholt in het Lycklamahûs

474 Revalidatie Friesland: € 10.900 voor het ontwikkelen van moderne communicatiemiddelen om de Cornelia van vroeger een moderne gids door revalidatieland te maken.

Besluiten vergadering van 3 juli 2017 
449 Stichting Kopgroep Alyda € 4.200 voor ondersteuning in de voorbereiding van Tokyo 2020

459 Stichting Present Opsterland € 4.000 voor de uitvoering van minimaal 20 projecten

460 Stichting De Delte € 7.500 voor de verbetering  van de entree van het zwembad De Delte

461 Plaatselijk Beland Jonkerslân € 10.000 voor het inrichten van de buitenruimte rond de tot dorpshuis verbouwde voormalige school

463 Stichting Senioren N.H. Schreuderreis € 25,00 per deelnemer aan het jaarlijkse reisje

Besluiten vergadering van 22 mei 2017 
376 St. Present Opsterland € 1.929 voor uitgevoerde projecten in 2016

426 Muziekotheek van Revalidatie Friesland: € 2.150 voor de aanschaf van een Magic Flute

450  Stichting Pier 21: Koning van het Grasland te Tysjerk: vanwege de uitstraling naar de inwoners van de gemeente Opsterland: € 2.500 voor de voorstelling in Drachten.

451 Stichting J&Mteaterwurk te Wytgaard € 2.500 voor twee voorstellingen in Opsterland van Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

452 St. Damshûs Nij Beets € 5.000 voor de herinrichting van moerasgebied te Nij Beets

454 Kunsthuis SYB € 2.500 voor een tentoonstelling over Veen en Modder: “Modder en Drach” te Beetsterzwaag

455 Stichting Junior Lauswolt Zomerconcert € 5.000 voor het organiseren van het zomerconcert 2017 voor de kinderen van groep 8 van de Opsterlandse basisscholen (incl. Lyndensteyn)

456  Stifting Iepenloft Opsterlân € 5.000 voor de openluchtvoorstellingen “Lytse Prins” bij de Bosheuvel in Beetsterzwaag

457 Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude: € 1.450 voor het maken van een dorpsfilm over het dorp Wijnjewoude in 2017

458 Stichting Het Sweachster Festival € 3.000 voor het organiseren van “Sweachster Brandweer Festival te Beetsterzwaag”

Besluiten vergadering van 13 maart 2017 
431 Het Koningsdiep|De Nije Boarn te Oldeboorn: € 10.500 voor 3 projecten: De tocht (een muziek- en theaterevenement); Landschapsinventarisatie (in kaart rengen van de actuele waarden van het beekdal) en Koningspad XL (het updaten en uitbreiden van het Koningspad)

434 St. Present locatie Opsterland: € 400 voor het uitvoeren van projecten voor mensen met gebrek aan een sociaal netwerk, problemen met financiële middelen en problemen met gezondheid

435 Ontmoetingskerk Gorredijk: € 2.500 voor de musicalproductie Gabriëlla

437 Kunstweekend Beetsterzwaag: € 3.500 voor het organiseren van het Kunstweekend te Beetsterzwaag op 1 en 2 juli 2017

438 Showband Oerterp: € 1.000 voor het organiseren van een taptoe ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum

439 Comité 4 mei herdenking Beetsterzwaag/Olterterp: € 1.680 voor het organiseren van de 4-mei herdenking met o.a. een concert voor drie basisscholen en de school voor voortgezet onderwijs school Lyndensteyn in Beetsterzwaag

440 PC kerk Olterterp: € 1.900 voor het aanbrengen van schampbanden op het vernieuwde parkeerterrein en een renovatie van het tegelplateau bij het bijgebouw kerk Olterterp

441 ODS De Trime te Beetsterzwaag: € 3.955 voor het realiseren van een pannakooi op het schoolplein

443 Senioren gym- en volleybalclub Beetsterzwaag: € 1.090 als eenmalige overbruggingsbijdrage in verband met het abrupt wegvallen van de subsidie van Timpaan

444 Doarpsrounte Beetsterzwaag: € 2.000 voor het organiseren van Koningsdag 2017

445 Toneelvereniging It Freonental Jonkerslân: € 2.000 voor het organiseren van Iepenlofspul “Hea of Hout”

446 Buurtvereniging De Spinnerij te Gorredijk: € 3.000 voor het plaatsen van enkele speelvoorzieningen voor de iets oudere kinderen

448 St. Voedselbank Opsterland te Gorredijk: € 19.200 voor het 4 keer verstrekken van 65 voedselpakketten

Besluiten vergadering 17 januari 2017:
Aanvraag 420 Ars Musica Heerenveen: € 1.000 voor muzikale presentatie van leerlingen, deelnemers en docenten van Ars Musica en andere zelfstandige muziekdocenten.

Aanvraag 421 Buurtvereniging Russchenreed Wijnjewoude: € 2.000 voor het renoveren van de speeltuin.

Aanvraag 422 Stichting SYB Beetsterzwaag: € 2.500 voor het uitvoeren van het project Where Are We, Art? Een zoektocht naar een circulair en duurzaam bouwproces voor de bouwsector.

Aanvraag 423 Stichting Timpaan Welzijn Gorredijk: € 1.000 voor training van vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen.

Aanvraag 424 Stichting Clubwerk Geestelijk Gehandicapten Pypskoft te Ureterp: € 1.000  voor de reiskosten om de Orchideënhoeve in Luttelgeest te kunnen bezoeken

Aanvraag 427: Gymnastiekvereniging Stânfries Gorredijk: € 4.145 voor het vervangen van afgekeurde attributen, zoals een dames turnbrug

Aanvraag 428: Maaltijdcommissie Lekker Oud in Beetsterzwaag: € 6,00 per betalende deelnemers  aan  3 x een maaltijd in 2017 voor 70-plussers en voor deelnemers aan een lunch/diner voor alleenstaande 75-plussers.

Aanvraag 430 Stichting CultBee Beetsterzwaag: € 2.500 voor het organiseren van culturele evenementen & concerten in Beetsterzwaag en omgeving

Aanvraag 432 Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Boornbergum: € 750 voor het houden van een jubileum dag voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers.

Besluiten vergadering 14 november 2016:
Aanvraag 411 plaatselijke commissie kerk Olterterp: € 5.315 voor het verharden van de parkeerplaats bij het kerkje

Aanvraag 413 Historische Vereniging Bakkeveen: € 1.500 voor de uitvoering van ‘It Van Drooge mystearje’ op het terrein van zwembad Dúndelle

Aanvraag 414 Stichting De Ripen Nij Beets: € 6.500 voor de aanschaf van een bus voor 9 personen om zo te voorzien in de vervoersproblemen van de hulp-boeren en -boerinnen, werkzaam bij de zorgboerderijen De Ripen en ’t Boerehiem
 
Aanvraag 415 FerNijBou Ús Doaprpshûs Jonkerslân: € 25.000 om de gewenste inrichting van het verbouwde dorpshuis te kunnen realiseren

Aanvraag 417 St. Speeltuinen Beetsterzwaag: € 25.000 voor het realiseren van een speeltoestel in de speeltuin aan het Merkelân te Beetsterzwaag, dat toegankelijk en bespeelbaar is voor kinderen met én zonder beperking.

Besluiten vergadering 12 september 2016:
Aanvraag 404:  Bourgondisch Festival Beetsteerzwaag: maximaal € 3.000 als garantstelling voor een eventueel exploitatietekort van het festival 2016

Aanvraag 407: Diaconie Protestantse Gemeente B'zwaag-Olterterp: een bijdrage van € 3.000 voor zorg aan mensen die moeilijk rond kunnen komen

Besluiten vergadering 30 mei 2016:
Aanvraag 387: Primo/Obs De Vlieger-Tsjerne: voor de inrichting van het schoolplein bij school Loevestein max. € 9.440

Aanvraag 392: Fryske Gea Beetsterzwaag: maximaal € 3.000 voor het aanleggen van een pad voor mindervaliden in de duinen van Bakkeveen

Aanvraag 393: Jeugdhulp Friesland (opvang Kortememmen) maximaal € 1.300 voor het aanschaffen van een houtkloofmachine

Aanvraag 394: dokter Schreuderreisje: per deelnemer wordt € 25 beschikbaar gesteld

Aanvraag 396: Lions Opsterland: maximaal € 5.000 voor het organiseren van een muzikale happening op het landgoed Lauswolt, te verzorgen door het Frysk Jeugdorkest, voor kinderen van groep 8 van het basisonderwijs

Aanvraag 397: Fryske krite Beetsterzwaag: maximaal € 2.300 voor de "jubileum"-opvoering in 2017

Aanvraag 398: Open Monumentendag 2016: maximaal € 2.600 voor de organisatie van de open monumentendag

Aanvraag 399: Spelweek Nij Beets: maximaal € 850 voor het mogelijk maken van de spelweek voor 100 kinderen

Aanvraag 401: Vakantiekamp manege Onder de Linde Beetsterzwaag: maximaal € 1.200 voor het organsiseren van een vakantiekamp voor kinderen met een beperking

Besluiten vergadering 14 maart 2016:
Aanvraag 374: Primo/Twaspan Wijnjewoude: maximaal € 3.000 voor de inrichting van de schoolomgeving

Aanvraag 381: Doarpsrounte Beetsterzwaag-Olterterp: maximaal € 2.000 voor de organisatie van de traditionele Koningsdag

Aanvraag 382: Iepenloft Opsterlân: maximaal € 2.000 voor de uitvoering van "Lang en Lokkich"

Aanvraag 384: Voedselbank Opsterland: ca. € 20.000 voor het 4 x kunnen samenstellen van voedselpakketten ter waarde van € 50 per pakket voor alle afnemers

Aanvraag 385: Comité 4 mei-herdenking: maximaal € 250 voor het organiseren van de herdenking 2016

Aanvraag 386: St. Kunstpromotie Beetsterzwaag: maximaal € 3.000 voor het organiseren van Kunstweekend 2016

Aanvraag 387: Primo/Obs De Vlieger-Tsjerne: voor het inrichten van het schoolplein bij school Loevestein maximaal € 3.000

Aanvraag 388: Kunsthuis SYB maximaal € 2.000 voor de tijdelijke winkel (in het kader van International Village Shop) en maximaal € 2.500 voor de Hellingaprijs

Aanvraag 389: Ondernemersvereniging Beetsterzwaag: maximaal € 5.712 voor de aanschaf van "hanging baskets" ter verfraaiing van de Hoofdstraat

Besluit vergadering 8 februari 2016:
Aanvraag 372: St. Timpaan Welzijn, Medifit, 't Klaverblêd en gemeente Opsterland:maximaal € 1.527 als vergoeding van de kosten voor dranken en lunch ten behoeve van de deelnemers aan de cursus 'valpreventie'.

Besluiten vergadering 11 januari 2016:
Aanvraag 366: Diaconie PKN Nij Beets: € 4.000 voor financiële steun aan personen met een minimumloon

Aanvraag 376: St. Present Opsterland:voor het bieden van hulp aan mensen die in problemen zijn geraakt € 1.004

Aanvraag 378: Lekker oud in Beetsterzwaag: € 6 per betalende deelnemer als bijdrage in de kosten voor het organiseren van een maaltijd voor ouderen in B'zwaag van 70 jaar en ouder

Aanvraag 379: Diaconie PKN Beetsterzwaag/Olterterp: € 2.100 voor zorg aan mensen die moeilijk rond kunnen komen 

Besluiten vergadering 9 november 2015:
Aanvraag 363: PKN Nij Beets: maximaal € 2.500 om de Musical Ruth mogelijk te maken

Aanvraag 364: dokter Schreuderreisje: per deelnemer wordt € 25 beschikbaar gesteld

Aanvraag 367: Koren Lippenhuizen / Gorredijk: maximaal € 750 voor het geven van enkele concerten, w.o. een concert in Beetsterzwaag

Aanvraag 368: Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM) voor het realiseren van het Skries-project: maximaal € 3.000

Aanvraag 369: CultBee Beetsterzwaag: maximaal € 2.000 voor een reeks concerten

Aanvraag 370: St. Manege Onder de Linde: maximaal € 7.470 voor kerstattenties richting vrijwilligers en de aanschaf van bedrijfskleding voor vrijwilligers

Aanvraag 371: Museum Opsterlân: maximaal € 45.000 voor de aanschaf van een lift om daarmee de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren

Aanvraag 373: Plaatselijke commissie kerk Olterterp: max. € 325 voor de muziekvoorstelling "Libbende Stiennen"

Besluiten vergadering 7 september 2015:
Aanvraag 338: gemeente Opsterland Ouderenvoorziening: maximaal € 20.000 voor de dagopvang van niet geïndiceerde ouderen

Aanvraag 346: Talant: voor het realiseren van een snoezelruimte maximaal € 2.220

Aanvraag 347: Kunsthuis SYB: bijdrage in de kosten van SFEAR FAN YNSET van maximaal € 5.000

Aanvraag 350: Stichting De Krobbetuin te Nij Beets: maximaal € 1.000 voor de aanschaf van een speeltoestel

Aanvraag 354: BNG: bijdrage in de kosten van het realiseren van het boek "Bedrijvig Beetsterzwaag" van maximaal € 1.500

Aanvraag 359: Bourgondisch Festival Beetsteerzwaag: maximaal € 2.000 ter dekking van het geraamde tekort van het festival

Aanvraag 362: Ars Musica: maximaal € 500 als bijdrage in de kosten van een optreden op 31 oktober te Beetsterzwaag

Besluiten vergadering 20 april 2015:
Aanvraag 336: Plaatselijk Belang Nij Beets: maximaal € 73.000 voor het realiseren van een toiletgebouw binnen het project "Oer it Kanaal"

Aanvraag 337: Fûgelhelling Ureterp: maximaal € 9.950 voor de renovatie/opknapbeurt van het park

Aanvraag 339: Tropische Kas: maximaal € 10.000 voor het realiseren van een tweede oranjerie

Aanvraag 341: Frisia Gymsport: maximaal € 1.160 voor de aanschaf van turnmateriaal

Aanvraag 342: St. Voedselbank Opsterland: 4 keer verstrekken van voedselpakketten tot een bedrag van rond € 20.000 totaal

Aanvraag 343: St. Leergeld N.O. en Z.O. Friesland: maximaal € 7.000 voor het ondersteunen van gezinnen

Besluiten vergadering 2 maart 2015:
Aanvraag 329: Iepenloft Opsterlân: maximaal € 2.000 voor het openluchtproject 2015 Noblesse Oblige

Aanvraag 331: Lions Opsterland: maximaal € 5.000 voor het organiseren van een muzikale happening op het landgoed Lauswolt, te verzorgen door het Frysk Jeugdorkest, voor kinderen van groep 8 van het basisonderwijs

Aanvraag 332: St. BNG, werkgroep Dag van de Kunst: maximaal € 2.500 voor het organiseren van de Dag van de Kunst 2015

Aanvraag 334: St. Doarpsrounte Beetsterzwaag - Olterterp: maximaal € 2.000 voor de organisatie van de traditionele Koningsdag

Aanvraag 335: St. BNG, werkgroep historische rondeleidingen B'zwaag / Open Monumentendag 2015: maximaal € 2.600 voor het organiseren van Open Monumentendag

Besluiten vergadering 12 januari 2015:
Aanvraag 321: Witte Kerk Hemrik: maximaal € 2.000 voor de aanschaf van een geluidsinstallatie

Aanvraag 322: Comité 4 mei-herdenking: € 250 voor het organiseren van de herdenking 2015

Aanvraag 323: Lekker oud in Beetsterzwaag: € 5 per betalende deelnemer als bijdrage in de kosten voor het organiseren van een maaltijd voor ouderen in B'zwaag van 70 jaar en ouder. Deze maaltijd zal in 2015 drie keer worden georganiseerd

Aanvraag 325: St. Speeltuinen Beetsterzwaag: maximaal € 6.000 voor het aanschaffen van een nieuw speeltoestel

Aanvraag 326: Zorgboerderijen Boerenhiem en St. de Ripen te Nij Beets: maximaal € 10.000 voor de aanschaf van een electrische rondvaartboot voor rolstoelgebruikers

Aanvraag 327: Plaatselijke commissie kerk Olterterp: maximaal € 6.000 voor het aanbrengen van diverse verbeteringen, o.a. verlichting op het parkeerterrein

Besluiten vergadering 10 november 2014:
Aanvraag 314: tc Lauswolt: voor ondersteuning om jeugd te laten kennismaken met tennis wordt maximaal € 2.400 beschikbaar gesteld

Aanvraag 315: De PlusBus: maximaal € 18.000 voor de extra kosten voor de liftinstallatie van een nieuw aan te kopen rolstoelbus

Aanvraag 316: Manege Onder de Linde: € 1.350 voor het bezorgen van een kerstattentie voor de vele vrijwilligers

Aanvraag 318: Cultbee: € 1.500 voor het kunnen uitvoeren van het jaarprogramma 2015

Aanvraag 319: Kunsthuis Syb: € 2.500 voor het houden van een evenement voor kinderen en hun ouders

Aanvraag 320: Volksdansgroep "Fleurich op": € 830 voor het 40-jarig jubileumfeest

Besluiten vergadering 15 september 2014:
Aanvraag 282: Stichting Present Opsterland: € 2.000 voor het bieden van hulp aan mensen die in problemen zijn geraakt

Aanvraag 304: Voedselbank Opsterland: 4 x € 5.200 voor pakketten ter waarde van € 50,00

Aanvraag 307: Ikenhiem: maximaal € 250 voor de aanschaf van een eenvoudig analoog orgeltje

Aanvraag 308: de Diaconie van de PKN Beetsterzwaag/Olterterp: € 3.600 voor het mogelijk maken van het diaconale werk

Aanvraag 311: dokter Schreuderreisje: per deelnemer wordt € 25 beschikbaar gesteld

Besluiten vergadering 12 mei 2014:
Aanvraag 298: Vereniging Opsterlandse Groene Parels: maximaal € 50.000 (gespreid over 4 jaar) als bijdrage in de kosten van het project Levend Landschap Beetsterzwaag

Aanvraag 299: Volksdansgroep: een eenmalige "overbruggingssubsidie" van 50% van de extra huur die de vereniging moet betalen t.o.v. de huur in het Dienstencentrum

Aanvraag 301: Stichting ZaZaZorg: maximaal € 2.000 ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten voor twee vrijwilligers uit Beetsterzwaag

Aanvraag 302: Cliëntcoaches van Talant: maximaal € 500 voor het bevorderen van participatie met de directe omgeving en zo mogelijk het werven van vrijwilligers door het organiseren van een wandeling met aansluitend een barbecue tijdens de nationale prokkelweek

Aanvraag 303: Projectgroep Speelheuvel: onder voorwaarden (onderhoud en financiering) maximaal € 10.000 als bijdrage in de kosten

Besluiten vergadering 10 maart 2014:
Aanvraag 280 IJsclub Nij Beets: maximaal € 2.500 als aanvulling op eerder verstrekte bijdrage voor de aanleg van de ijsbaan en evenemententerrein

Aanvraag 287 Iepenloft Opsterlân: maximaal € 2.000 voor het openlucht project 2014 (Wylde Grizen)

Aanvraag 289 Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp: maximaal € 750 voor het opzetten van een "Repair-Café"

Aanvraag 290: Monumentendag Beetsterzwaag (BNG): maximaal € 2.600 voor het organiseren van monumentendag 2014

Aanvraag 294: Dag van de Kunst (BNG): maximaal € 2.000 voor het organiseren van De Dag van de Kunst 2014

Aanvraag 295: Werkgroep 4-mei herdenking (PB): € 1.331 voor een bescheiden herinneringsmonument

Aanvraag 296: Werkgroep 4-mei herdenking (PB): maximaal € 250 als bijdrage in de kosten van de herdenking 2014

Aanvraag 297: Doarpsrounte (Koninginnedag): een bijdrage van maximaal € 2.000 voor de organisatie van de traditionele Koninginnedag

Besluiten vergadering 13 januari 2014:
Aanvraag 279 Biljartclub ouderen Nij Beets: maximaal € 1.500 voor de aanschaf van een gebruikt biljart

Aanvraag 283 CultBee: maximaal € 400 voor een muzikale dansmiddag m.m.v. Arco Balenco

Aanvraag 285 Primo Opsterland (obs de Flecht): € 575 voor ondersteuning voor schoolreisjes en andere festiviteiten georganiseerd door de school

Aanvraag 286 Lekker oud in Beetsterzwaag: € 6 per betalende deelnemer als bijdrage in de kosten voor het organiseren van een maaltijd voor ouderen in B'zwaag van 70 jaar en ouder. Deze maaltijd zal in 2014 vier keer worden georganiseerd.

Besluiten vergadering 11 november 2013:
Aanvraag 264 ZuidOostZorg locatie Ikenhiem te B´zwaag: maximaal € 3.500 voor een behandelstoel in het Wellnesscentrum aldaar

Aanvraag 265 St. Speeltuinen Beetsterzwaag: maximaal € 10.000 voor een groot speeltoestel (Palenwoud)

Aanvraag 267 dokter Schreuderreisje: per deelnemer wordt € 25 beschikbaar gesteld

Aanvraag 269 tc Lauswolt: voor ondersteuning om jeugd te laten kennismaken met tennis wordt maximaal € 2.400 beschikbaar geteld

Aanvraag 270 Sinterklaascomité: maximaal € 1.000 voor een nieuwe pruik en baard

Aanvraag 271 Voedselbank: maximaal € 3.100 (20%) beschikbaar stellen voor een koelcel

Aanvraag 272 De PlusBus: maximaal € 20.000 voor de aanschaf van een hef- of tilinstallatie in een nieuw aan te kopen bus

Aanvraag 274 Timpaan: een bijdrage van maximaal € 1.500 voor de aanschaf van zitbankjes bij het nieuwe dienstencentrum

Aanvraag 277 Lekker oud in Beetsterzwaag: een bedrag van € 1.000 voor een winterdiner voor ouderen in B'zwaag vanaf 70 jaar.

Aanvraag 278 Aldjiersploech B'zwaag: maximaal € 2.000 voor de organisatie van de oudejaarsactiviteiten

Besluiten vergadering 9 september 2013:
Aanvraag 247 Kunsthuis SYB: maximaal € 7.000 voor de organisatie van de Sybren Hellinga Kunstprijs 2013, waarbij dit project toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek en er een workshop voor kinderen uit Beetsterzwaag en omgeving zal worden gehouden.

Aanvraag 254 Lekker Oud in Beetsterzwaag: maximaal € 970 voor het organiseren van een zomerdiner voor inwoners van Beetsterzwaag en omgeving van 70 jaar en ouder

Aanvraag 256 Tropische Kas: maximaal € 5.250 voor de aanschaf van een steekwagen en 50 kuipen.  

Aanvraag 257 Volkstuinvereniging: 50% van de kosten van een pasjessysteem (€ 2.000). 

Aanvraag 258 Zorgboerderij de Ripen: € 3.500 voor het aanbrengen van erfverharding rondom de boerderij.

Aanvraag 260 Kerstconcert CultBee: een bijdrage van maximaal € 1.000 voor het organiseren van een kerstconcert in de Dorpskerk te Beetsterzwaag

Aanvraag 261 It Damshûs openluchtmuseum: maximaal € 10.000 voor het realiseren van een multimediale presentatie in het oude entree-gebouw.

Aanvraag 262 Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp: als bijdrage in de kosten van de start van het projectplan Duurzaam Beetsterzwaag wordt maximaal € 500 beschikbaar gesteld.

Aanvraag 263 Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/Olterterp: voor het organiseren van een Dorpstreffen wordt maximaal €1.800,00 beschikbaar gesteld.

Besluiten vergadering 13 mei 2013:
Aanvraag 240 It Skulhoal Nij Beets: max. € 1.900 voor een beamer en projectiescherm ten behoeve van de jeugdwerksoos in Nij Beets.

Aanvraag 244 J. Terluin: een bijdrage van € 200 voor het organiseren en houden van een tentoonstelling over de Sweachster middenstand via BNG (Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten). 

Aanvraag 245 Open Monumentendag: maximaal € 2.600 voor het houden van de Open Monumentendag op 14 september a.s. in Beetsterzwaag.

Aanvraag 248 CBS de Paedwijzer: een garantstelling van maximaal € 1.000 voor peuterspeelzaal ‘het Kwetternest’, kinderopvang ‘de Kubus’, School Lyndenstein, ODS de Trime en CBS de Paedwizer voor de kosten van het koningsontbijt, dat op 26 april jl. is gehouden.

Aanvraag 250 BNG Dag van de kunst: maximaal € 1.600 aan de werkgroep, statutair vallend onder BNG, voor het houden van een dag voor de kunst eind juni. 

Aanvraag 251 Doarpsrounte (Koninginnedag): een bijdrage van maximaal € 2.500 voor de organisatie van de traditionele Koninginnedag.

Besluiten vergadering 11-03-2013:
Aanvraag 229 Stichting Manege Onder de Linde (vervolg) € 15.000 voor financiële ondersteuning voor o.m. een tractor en vernieuwing van de afrastering (investering ca. € 24.000).

Aanvraag 239 IJsclub Beetsterzwaag, maximaal € 10.000 voor een forse renovatie van de ijsbaan mogelijk te maken. De renovatie betreft:
 -          verbetering toegangspad
 -          verbetering omgeving toegangspad (kappen, snoeien en herprofileren)
 -          de ijsbaan zelf

Aanvraag 242 Uitgeverij Bornmeer te Gorredijk maximaal € 2.500 voor het uitgeven van een boek over de Opsterlandse verzetstrijder Jan Eisinga (schrijver Roel van der Heide)

Aanvraag 243 Stichting Beekdallandschap Koningsdiep / Nije Boarn een bedrag van maximaal € 1.500 als bijdrage in de kosten van het ontwikkelen van promotiemateriaal dat bezoekers aan het gebied overhandigd kan worden

Besluiten vergadering 14-01-2013:
Aanvraag 227 Tc Lauswolt een bedrag van € 2.300 voor financiële ondersteuning van Maak Kennis Met Tennis (MKMT). 

Aanvraag 230 Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten € 4.300 voor de aanschaf van welkomstvaandels welke in het dorp geplaatst worden

Aanvraag 225 Stichting Rolstoelpad: hetzelfde bedrag dat bij elkaar is “gefietst” (Mont Ventoux € 36.860).

Aanvraag 231 Iepenloft Opsterlân een bedrag van € 2.000 voor “De Reade Loper” welke in juni a.s. in samenwerking met openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets wordt opgevoerd.

Aanvraag 232 Lekker oud in Beetsterzwaag een bedrag van € 620 voor een maaltijd voor ouderen vanaf 70 jaar

Aanvraag 233 donatie Dorpsfeest Nij Beets 150 jaar. Per jubileumjaar wordt € 100 beschikbaar te stellen of in totaal € 15.000, waarvan € 2.500 is bestemd voor de dekking van de extra kosten die st. Iepenloft Opsterlân moet maken. 
Zie ook aanvraag 231.