Aanvraag om een bijdrage

Op grond van de statuten verleent de Stichting Van Teyens Fundatie uitsluitend steun aan maatschappelijke organisaties (verenigingen of stichtingen).

Kunt u hieraan niet voldoen dan zou u kunnen overwegen zich als zodanig te laten registreren of aansluiting te zoeken bij een bestaande organisatie (bijv. Plaatselijk Belang).

Eisen waar uw instelling en het project aan moeten voldoen:

  1. uw organisatie is gevestigd in de gemeente Opsterland of naaste omgeving;
  2. uw organisatie is werkzaam op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk of medisch gebied;
  3. uw instelling is werkzaam ten dienste van verzorging, huisvesting,
    gezondheidszorg, welzijn of andere levensbehoeften;                                                       
  4. het project is eenmalig en in de tijd begrensd;                                                    
  5. voor het project is of wordt een projectbeschrijving, een realisatieplan en
    een begroting opgesteld;
  6. u kunt uw begroting voor het project niet geheel sluitend krijgen

Alleen wanneer uw organisatie en het project aan alle bovengenoemde eisen voldoet, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

U kunt uw aanvraag uitsluitend via de onderstaande webapplicatie indienen:

Klik hier om de webapplicatie te openen

Mocht dat niet lukken, dan kunt u via de mail de hulp van de administrateur inroepen. U wordt verzocht:
a. de projectbeschrijving,
b. het realisatieplan,
c. de laatst vastgestelde jaarrekening,
d. de meest recente begroting, alsmede
e. een (recent) uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
met uw aanvraag mee te sturen, uiterlijk 2 weken voor een vergadering van het College van Regenten.

Indien uw aanvraag niet kan voldoen aan de hiervoor genoemde eisen, maakt dat uw eventuele aanvraag in de huidige vorm niet in behandeling zal worden genomen.
Kijk in dat geval eerst of het voor uw organisatie en het project mogelijk is wel aan de basiscriteria te voldoen. Is dit niet het geval, dan maakt uw aanvraag helaas geen kans.

Aanvragen die voldoen aan de genoemde eisen, worden behandeld in de commissie financiële bijdragen. Deze commissie toetst de verzoeken aan ondermeer de statuten. Vervolgens brengt deze commissie advies uit aan het College van Regenten. Het College bespreekt de aanvragen in haar reguliere vergadering en neemt vervolgens een besluit.

De eerstvolgende vergadering van het College van Regenten vindt plaats op dinsdag 13 september 2022. Een aanvraag voor deze vergadering dient uiterlijk 29 augustus 2022 ingediend te zijn.

Een overzicht van alle vergaderdata van het College van Regenten staat vermeld op de pagina "Nieuws".