Jaarverslag

JAARVERSLAG 2021

 

VERANTWOORDING GEVOERDE BEHEER

 

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2021 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie en van de besteding van de middelen.

 

A. BESTUUR

Het College van Regenten was als volgt samengesteld:
- mevr. R. Blaak                      voorzitter
- dhr. P.U. Hoekstra   secretaris/penningmeester (tot 16 november)
- dhr. O. Wiersma      secretaris/penningmeester (vanaf 16 november)
- mevr. M.J. Dijkstra
- dhr. H. Hoen
- mevr. H.M. van der Mei
- mevr. R. ter Steege
- dhr. N. Veltman
- dhr. A.B. Elbert

 

Binnen het college van regenten is een aantal commissies samengesteld:

  • Een commissie Financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst aan
     onder meer de statuten en vervolgens aan de vergadering een advies uitbrengt.
  • Een commissie Vastgoed, die samen met de rentmeester het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie Beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen van de stichting.
  • Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.
  • Een commissie Beheer bossen, die het College adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen die de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie Website, die het College van Regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

 

Het bestuur wordt ondersteund door een administrateur in de persoon van mevrouw D. Waninge-Wever. Middels facturering ontvangt zij een vergoeding voor de geleverde prestaties. Er is geen personeel in loondienst.

 

Het College van Regenten vergaderde in 2021 zeven keer: 12 januari, 16 maart, 18 mei, 14 juli, 16 september en 16 november. Op 23 juni heeft er een niet reguliere vergadering plaats gevonden waarbij alleen de jaarrekening op de agenda stond. Door de nog steeds geldende corona-maatregelen hebben alle vergadering plaats gevonden in de Buorskip in plaats van de regentenkamer.

 

De leden van het college ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

 

B. LANDERIJEN c.a.

 

Samenstelling commissie vastgoed:
Dhr. N. Veltman
Dhr. P.U. Hoekstra / Dhr. O. Wiersma
Mevr. R. Blaak
 

De Stichting heeft voor het beheer van haar landerijen en woonlocaties een overeenkomst met het rentmeesters kantoor Van Eysinga & Oostra c.s. te Ysbrechtum. Binnen dit kantoor is Mr. ing. S.A. Bruinsma de contactpersoon.

 

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2021 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie.

 

1. Algemeen.

Het vermogen van Stichting van Teyens Fundatie is, naast het bezit van het verhuurde Fundatiehuis te Beetsterzwaag en een aantal verstrekte geldleningen, nagenoeg geheel vastgelegd in landerijen in de provincie Friesland. Deze landerijen worden in de vorm van langlopende pacht- en erfpachtovereenkomsten aan melkveehouders ter beschikking gesteld. De hieruit voortvloeiende pachtopbrengsten vormen de belangrijkste inkomstenbron van de stichting.

De mutaties in deze portefeuille zijn beperkt tot strategische aankopen van aangrenzende percelen of tot invulling van de wensen van de pachters. In principe worden ter instandhouding van het vermogen de opbrengsten van verkochte kavels aangewend voor de aankoop van vervangende percelen.

Na een stijging in 2020 op basis van de norm van 1 juli 2019 van 10%, is de pachtprijs in 2021 gedaald op basis van de norm van 1 juli 2020 met 17%. Op basis van de norm van 1 juli 2021 zal de pachtprijs in 2022 nogmaals dalen en wel met 4 %.

 

2. Bestuurszaken.

Het bestuur vergadert periodiek en maakt bij de besluitvorming gebruik van de informatie van de rentmeester. De rentmeester draagt zorg voor de uitvoering ervan. Door alle corona-maatregelen was de rentemeester in 2021 niet in de gelegenheid om een vergadering fysiek bij te wonen. Wel was er geregeld overleg tussen dhr. Veltman en de rentmeester. Ook in 2021 kon het jaarlijkse bezoek van een afvaardiging van het bestuur aan een paar (erf)pachters niet plaats vinden.

 

3. Beheerszaken/transacties.

In 2021 zijn met de bewoners van de woonlocaties aan het Kerkepad 20, 22 en 43A gesprekken gevoerd over de aankoop van de grond, het blooteigendom. De erfpachters van Kerkepad Oost 22 hebben aangegeven van aankoop af te zien, met de bewoners van Kerkepad Oost 20 en 43A worden de gesprekken in 2022 voortgezet.

Ten behoeve van de aanleg van een zonnepark nabij Ureterp is de stichting door Liander benaderd voor de aanleg van het zwaardere kabeltracé. Deze kabel wordt in een erfpachtkavel gelegd. Conform de gestelde voorwaarde is de met het opstal belaste strook kadastraal afgesplitst en is overeenstemming bereikt over de voorwaarden, waaronder de vergoeding. De vereiste notariële akte zal in januari 2022 passeren.

 

4. Overig

Op 20 november 2021 werd de periodieke pachterslunch gehouden in het Witte Huis in Olterterp. Dhr. P. Oosterkamp, directeur van ECOstyle, heeft een lezing over het project “Bodem & Humane Gezondheid” verzorgd. Dit project wordt door het Biosintrum in Oosterwolde uitgevoerd en vier (erf)pachters van de stichting nemen deel aan dit project.

 

 

C. BOSSEN

Samenstelling commissie beheer bossen:
Mevr. R. ter Steege en
Dhr. N. Veltman
 

1. Algemeen

Stichting van Teyens Fundatie heeft een beheersovereenkomst met de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Binnen deze organisatie is dhr. P.B. van der Lei verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bossen van de van Teyens Fundatie.

 

2. Bossen

Wallebos
In januari 2021 is het vlonderpad in het Wallebos geheel vervangen. De instabiele oude constructie is geheel afgevoerd en nieuw aangelegd. Er is gebruik gemaakt van hardhouten staanders en vlonderplanken, waardoor de beoogde levensduur tenminste 20-25 jaar is. Tevens is het pad verbreed, waardoor begeleiders en cliënten vanuit diverse instellingen ook veilig het bos via het vlonderpad kunnen beleven.

Er heeft overleg plaatsgevonden m.b.t. herstelwerkzaamheden voor de aangelegde speelheuvel in het Wallebos. Op enkele plekken dagzoomt de onderliggende zwarte aarde en komt pitrus op. Afgesproken is dat Stichting Bosheuvel deze werkzaamheden kan uitvoeren mits de terreinomstandigheden goed zijn.

 

Brouwerslaan
De aanplant aan de Brouwerslaan van 2019 is grotendeels goed aangeslagen. Echter n.a.v. inventarisatie is er de conclusie getrokken dat het zinvol is om lokaal struiken en bomen in te boeten. Deze werkzaamheden zullen in 2022 worden opgepakt.

 

Tsjerkebosk

In mei heeft een delegatie van het bestuur van de Van Teyens Fundatie, samen met dhr. P.B. van der Lei, een bezoek gebracht aan het Tsjerkeboskje. Geconstateerd is dat het gebied er prima bij ligt en ook de toegankelijkheid is goed, dankzij maaionderhoud door de aanwonenden.

Op enkele plekken zijn echter compostbakken, tonnen en tuinafval aangetroffen. Dit gaat tegen eerder gemaakte afspraken in. De betreffende aanwonenden zijn hier per brief van op de hoogte gesteld.

Tevens is in het gebied, aan de oostzijde, het zeer invasieve Japanse Duizendknoop aangetroffen op enkele plekken. In 2021 is d.m.v. gif (glyfosaat) getracht de Japanse Duizendknoop terug te dringen, met als doel deze geheel uit het gebied te verwijderen. In 2022 zal hier een vervolg op komen.

 

ANLB elementen

In 2021 waren een viertal elementen (drie elzensingels en één houtwal) toe aan een eindkap, overeenkomstig de afspraak met ELAN. Voorafgaand aan de eind- en tussenkap is er contact opgenomen met de pachters. Timmerman B.V. heeft de kap naar behoren uitgevoerd en zij hebben tevens de ANLB elementen langsgelopen, om aanwezige invasieve vogelkers te verwijderen. Vooralsnog is het niet nodig in deze elementen in te boeten. In de komende jaren zal er jaarlijks gecontroleerd worden op het aanslaan van de afgezette elementen en waar nodig zal er ingeboet worden.

 

D. Toekennen van bijdragen


Samenstelling commissie financiële bijdragen VVB:
Mevr. M.J. Dijkstra
Mevr. H.M. van der Mei
Dhr. H. Hoen
 

1. Aanvragen
In 2021 hebben 57 maatschappelijke organisaties een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning bij de van Teyens Fundatie. Hiervan zijn 41 gehonoreerd, 1 is er aangehouden tot een volgende vergadering (in 2022). 13 aanvragen zijn afgewezen, voor het overgrote deel omdat de aanvraag niet voldeed aan de uitgangspunten van de van Teyens Fundatie. In een enkel geval is de aanvraag afgewezen omdat de noodzaak voor een financiële bijdrage ontbrak. Tenslotte zijn er 2 aanvragen (voortijdig) weer ingetrokken.

Van vele aanvragen is bekend dat het betreffende project in 2021 niet door kon gaan. In de meeste gevallen worden de activiteiten doorgeschoven naar 2022.

Het aantal aanvragen en daarmee het totaalbedrag aan toegekende bijdragen was duidelijk lager dan voorgaande jaren. De beperkende maatregelen/ lockdowns i.v.m. de coronapandemie hebben een grote invloed gehad op de diverse activiteiten.

2. Werkwijze commissie VVB
De commissie VVB toetst elke aanvraag aan artikel 2 van de statuten waarin de doelstelling van de van Teyens Fundatie staat beschreven. Verder kijkt de commissie naar aspecten als noodzakelijkheid en onderbouwing van een aanvraag en wat een aanvrager zelf aan middelen inbrengt. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat een activiteit nagenoeg volledig afhankelijk is van de bijdrage van de Van Teyens Fundatie. Sinds mei 2020 is de administrateur aanwezig bij de commissievergaderingen en voert zij ondersteunende werkzaamheden uit voor de commissie.

3. Verantwoording
Bij de beoordeling van de aanvragen tracht de commissie streng doch rechtvaardig te zijn en datzelfde geldt ook voor de verantwoording.
Aanvragers dienen zich ervan bewust te zijn dat er een evenwicht dient te zijn tussen datgene wat men voor ogen had en datgene wat men uiteindelijk gerealiseerd heeft.

4. Toekenningen
In 2021 is onder meer aan de volgende organisaties financiële steun verstrekt c.q. toegezegd:
- Voedselbank Opsterland - Voedselpakketten
- Verschillende speeltuinverenigingen – vervanging speelattributen
- It Damshûs – Mozaïekbank.
- St. FOM – Nij Talint orkest
- Diverse organisaties/sportverenigingen – bijdragen voor duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen/LED-verlichting/energiebesparende maatregelen).

Tevens zijn er enkele donaties gedaan aan goede doelen/organisaties vanuit de bestedingsruimte.

De volledige opsomming van de toegekende bijdragen staat op de website van de stichting.

 

E. Fundatiehuis en tuin

Samenstelling commissie Fundatiehuis en tuin:
Dhr. P. Hoekstra/dhr. O. Wiersma
Mevr. H.M. van der Mei

1.Fundatiehuis
Vanuit de huisartsenpraktijk, welke het Fundatiehuis huurt, zijn er al langere tijd wensen tot uitbreiding. Daarnaast voldoet het huidige ventilatiesysteem niet meer aan de hedendaagse wensen/normen. Stichting van Teyens Fundatie staat positief tegenover deze wensen, maar door wisselingen binnen de praktijk verlopen de gesprekken hierover gestaag. De verwachting is dat in 2022 verdere stappen zullen worden gezet.

In de loop van 2021 blijkt dat er op korte termijn flinke onderhoudswerkzaamheden aan het dak plaats moeten vinden i.v.m. kans op lekkage. Hiervoor is in 2021 een reservering gedaan. De werkzaamheden zullen in het eerste deel van 2022 plaatsvinden.

2.Tuin
Het tuinonderhoud wordt jaarlijks verzorgd door Brink Groenvoorziening uit Beetsterzwaag. De facturering in 2021 betrof deels de kosten voor het onderhoud in 2020. Naast het reguliere onderhoud is er in de sloot, welke grenst aan het pad langs de huisartsenpraktijk nieuwe walbeschoeiing geplaatst i.v.m. verzakkingen.

 

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

   
     

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het College van Regenten worden aangeboden. 

   
     

De jaarstukken worden door het College van Regenten vastgesteld.

   
     

De jaarrekening 2021 is in concept vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten van 10 mei 2022. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2022.

   
 

2021

2020

Baten

   
     

(Erf-)pacht landerijen, woonlocaties en opbrengsten bossen      

  377.029

  399.829

Huur Fundatiehuis

    45.012

    44.523

Rente geldleningen (u/g)            

    19.052

    24.136

Jaarlijkse vrijval insteekvergoeding

      8.480

            -  

Incidentele baten

            -  

    10.021

     

Totaal baten                                                                      

449.573

478.509

     

Lasten

   
     

Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties                       

    64.266

    52.966

Onderhoud Fundatiehuis

    50.589

    20.283

Overige bedrijfskosten

    54.612

    50.629

Zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de familiegraven

         252

         252

Toegekende bijdragen                                      

  218.834

  283.462

Vrijval van in voorgaande jaren gereserveerde bedragen voor steun

   -32.098

   -35.965

Inflatiecorrectie                                                  

    30.998

    27.043

Incidentele lasten

            -  

  169.000

Toegevoegd aan bestedingsreserve

    62.120

    69.818

     

Correctie saldi i.v.m. incidentele lasten/baten

            -  

 -158.979

     

Totaal lasten                                                                                    

449.573

478.509

     

Voor belangstellenden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening met het

controle-oordeel van de accountant daarbij voor inzage beschikbaar.