Jaarverslag

JAARVERSLAG 2019

 

VERANTWOORDING GEVOERDE BEHEER

 

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2019 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie en van de besteding van de middelen.

 

A. BESTUUR

Het College van Regenten was als volgt samengesteld:
- mevr. R. Blaak                      voorzitter
- dhr. P.U. Hoekstra   secretaris/penningmeester
- mevr. M.J. Dijkstra
- dhr. H. Hoen           

- mevr. H.M. van der Mei
- mevr. R. ter Steege
- dhr. N. Veltman
- dhr. B.A. Elbert

 

Binnen het college van regenten is een aantal commissies samengesteld:

  • Een commissie financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst aan
     onder meer de statuten en vervolgens aan de vergadering een advies uitbrengt.
  • Een commissie vastgoed, die samen met de rentmeester het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch-) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen van de stichting.
  • Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het college van regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.
  • Een commissie beheer bossen, die het college adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen die de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie website, die het college van regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

 

Het bestuur wordt ondersteund door een rentmeester Mr.ing. S.A. Bruinsma en door een administrateur mevrouw D. Waninge-Wever. Middels facturering ontvangen zij een vergoeding voor de geleverde prestaties. Er is geen personeel in loondienst.

 

Het beheer van de bossen is uitbesteed aan de Bosgroep Noord-Oost Nederland.

 

Het College van Regenten vergaderde in 2019 zes keer: 15 januari, 12 maart, 14 mei, 2 juli, 10 september en 12 november.
 

De leden van het college ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

 

 

B. LANDERIJEN c.a.

 

Samenstelling commissie vastgoed:
Dhr. N. Veltman
Dhr. P.U. Hoekstra
Mevr. R. Blaak
 

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2019 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie.

 

1. Algemeen.

Het vermogen van Stichting van Teyens Fundatie is, naast het bezit van het verhuurde fundatiehuis te Beetsterzwaag en een aantal verstrekte geldleningen, nagenoeg geheel vastgelegd in landerijen in de provincie Friesland. Deze landerijen worden in de vorm van langlopende pacht- en erfpachtovereenkomsten aan melkveehouders ter beschikking gesteld. De hieruit voortvloeiende pachtopbrengsten vormen de belangrijkste inkomstenbron van de stichting.

De mutaties in deze portefeuille zijn beperkt tot strategische aankopen van aangrenzende percelen of tot invulling van de wensen van de pachters. In principe worden ter instandhouding van het vermogen de opbrengsten van verkochte kavels aangewend voor de aankoop van vervangende percelen.

De afgelopen 2 jaar zijn de pachtprijzen fors gedaald (22 % en 26%), maar op basis van de Norm van 1 juli 2019, zal de pachtprijs in 2020 stijgen met 10%.

 

2. Bestuurszaken.

Het bestuur vergadert periodiek en maakt bij de besluitvorming gebruik van de informatie van de rentmeester. De rentmeester draagt zorg voor de uitvoering ervan. Een afvaardiging van het bestuur brengt jaarlijks een bezoek aan een paar (erf)pachters, om de contacten te onderhouden en informatie uit te wisselen.

 

3. Beheerszaken/transacties.

Tussen Grou en Irnsum werd een stuk land verpacht aan een maatschap van 2 broers. Deze broers zijn uit elkaar gegaan en de stichting is akkoord gegaan met het verzoek om de erfpachtrechten over te dragen aan 1 van de beide broers.

 

Op 1 mei heeft een eigenaar van een woning waarvan de ondergrond in het bezit is van de stichting, zijn woning verkocht. Met de nieuwe eigenaren is een erfpachtovereenkomst opgesteld voor 30 jaar.

 

In oktober heeft de stichting een stuk bos van circa 6.09.00 ha, gelegen aan de Bûtewei te Hemrik aangekocht. Het bos is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1982 en daardoor opengesteld voor publiek.

 

De stichting is benaderd door Liander in verband met het aanleggen van een kabel in een kavel welke door de stichting wordt verpacht. De aangrenzende agrariër plaatst zonnepanelen op zijn ligboxstal. Het bestaande stroomnetwerk kan deze voorzieningen niet voldoende verwerken. Om die reden worden er nieuwe transformatorstations en zwaardere kabeltracés aangebracht. Liander dient hier ook een nieuwe trafo te plaatsen en dus ook een nieuwe kabel. Er wordt besloten hiervoor toestemming te verlenen en een opstalrecht aan Liander te verlenen, onder andere onder de voorwaarde dat de met opstalrecht belaste strook kadastraal wordt afgesplitst. Het blijkt dat er ook nog een gasleiding ligt, dit wordt ook meteen geregeld. De vereiste notariële akte zal in 2020 passeren.

 

Al vele jaren wordt er gesproken over de kavelruil De Dulf. De Provincie heeft belangstelling om gronden die in het Natura2000 gebied “Van Oordt’s Mersken” liggen, in eigendom te verwerven. De gronden zullen dan worden omgevormd tot natuur. Het gaat om 7.56.55 hectare welke in geliberaliseerde pacht zijn bij 2 pachters. Als ruilgronden/compensatie heeft de Provincie eigendomsgronden vlak bij het bedrijf van één van de pachters. In overleg met de beide pachters is besloten dat één van de beide geen gronden meer in pacht van de stichting krijgt na de kavelruil. De stichting brengt dus 7.56.55 hectare in en krijgt 8.19.90 hectare toegedeeld. De notariële afwikkeling zal in 2020 plaatsvinden.

 

Een pachter diende de financiering voor de koopsom van het recht van erfpacht/insteeksom, zijnde 28.24.60 hectare voor 1 november rond te hebben. Dit bleek niet het geval te zijn, waardoor er over en weer nieuwe voorstellen zijn gedaan. Er wordt vanuit gegaan dat één en ander begin 2020 kan worden afgerond en geformaliseerd.

 

4. Tot slot.

Op 2 juli is bij een diner afscheid genomen van rentmeester dhr. mr. T.A.J. van Eysinga. Dhr. van Eysinga dankt het bestuur voor het gestelde vertrouwen en de mooie tijd als rentmeester van de Stichting. Dhr. Mr.ing. S.A. Bruinsma volgt dhr. van Eysinga op in zijn werkzaamheden als rentmeester van de Stichting.

 

C. BOSSEN

Samenstelling commissie beheer bossen:
Mevr. R. ter Steege en
Dhr. N. Veltman
 

1.Algemeen

Stichting van Teyens Fundatie heeft een beheersovereenkomst met de Bosgroep Noord-Oost. De heer J. Driehuis, is binnen deze groep verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bossen van de van Teyens fundatie.

 

2.Bossen

Wallebos
In het kader van het project ‘Activerend werk’ van de gemeente Opsterland heeft de re-integratie-ploeg het resterende gedeelte van de verjongingsvlaktes in het Wallebos gezuiverd van opslag van Douglas en Lariks. Langs de wegen en paden zijn overhangende takken en struiken verwijderd. Er is tweemaal onderhoud gepleegd aan het brugdek van de vlonder in verband met de slechte staat. De brug op de grens met de Cornelia stichting is vervangen door een dam met een duiker. Aan een vrijwilliger is een inventarisatie-vergunning afgegeven.

 

Bosheuvel
Met de beheerders van de Bosheuvel is een aantal keer contact geweest over het verwijderen van de boompalen en het illegaal vuurtje stoken.

 

Brouwersleantje
In de sloot langs de Brouwerslaan is begin 2019 asbest afval gevonden. Waarschijnlijk waren dit resten van afval dat hier al langere tijd heeft gelegen en bij het schonen van de sloot bloot is komen te liggen. In overleg met de gemeente is het asbest afgevoerd. Om blootlegging van asbest te voorkomen is het van belang dat dit deel van de sloot niet meer grondig wordt geschoond.

Medio 2019 is in overleg met de provincie Friesland (subsidiënt van dit project) intensief contact geweest over de voortgang van dit project. In onderling overleg is afgesproken dat vanaf juli 2019 het resterende budget gebruikt kan worden voor het beheer van de Brouwerslaan en de in de omgeving liggende landschapselementen. In dat kader zijn in 2019 de volgende maatregelen al uitgevoerd: inboet met bosplantsoen, snoeien van overhangende takken, offerte aanvraag maaien van de berm (uitvoering 2020), bestelling laanbomen voor inboet overstaanders (uitvoering in 2020), schouw van landschapselementen, contact met aanliggende pachters van landschapselementen ter voorbereiding op onderhoud

 

Tsjerkebos

Begin 2019 zijn de zaagwerkzaamheden in het Tjserkebos afgerond en is het hout afgevoerd. Met de pachter van het aanliggende land is contact geweest over de afvoer van het hout, het herstel van de toegang tot het bos en het snoeien van de randbeplanting.

Stichting Talant heeft met zorgvragers/deelnemers het bos opgeruimd, door resten brandhout af te voeren. Ook buurtbewoners hebben de mogelijkheid gekregen om hout te sprokkelen. Deze werkzaamheden waren eind 2019 nog niet afgerond.

De Bosgroep heeft de ontwikkeling omtrent het opruimen van de illegale bouwwerken, zoals vlonders, gevolgd, vastgelegd en daarover teruggekoppeld. De medewerkers van de Bosgroep en de begeleider van Activerend werk waren regelmatig aanwezig en hebben gesprekken gevoerd met bewoners met als doel draagvlak te creëren en vragen te beantwoorden.

Na het afvoeren van het hout zijn door activerend werk de paden hersteld en hebben zij in twee sessies de prunus en de Japanse duizendknoop bestreden.

Tijdens een inloopbijeenkomst in het bos, is er aandacht gegeven aan de wensen van de bewoners. Tijdens deze positieve setting, kwam het plan om gezamenlijk de bomen en struiken te planten. Dit heeft in december plaats gevonden. Het resterende plantsoen is geplant door Activerend werk.

 

 

 

 

D. Toekennen van bijdragen


Samenstelling commissie financiële bijdragen VVB:
Mevr. M.J. Dijkstra
Mevr. H.M. van der Mei
Dhr. H. Hoen
 

1. Aanvragen
In 2019 hebben 105 maatschappelijke organisaties een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning bij de van Teyens Fundatie. Hiervan zijn 86 gehonoreerd, 1 aangehouden tot een volgende vergadering (in 2020) en zijn 18 afgewezen, voor het overgrote deel omdat de aanvraag niet voldeed aan de uitgangspunten van de van Teyens Fundatie. In een enkel geval is de aanvraag afgewezen omdat de noodzaak voor een financiële bijdrage ontbrak.

Ten opzichte van 2018 was er een flinke toename. Niet alleen in aantal aanvragen, maar ook in het totale bedrag aan toegekende bijdragen. Ter vergelijking: in 2018 waren er 71 aanvragen, waarvan er 53 zijn gehonoreerd. Dit was een gevolg van de toename van de bestedingsruimte, welke dit boekjaar toegekend en uitgekeerd moest worden.  

2. Werkwijze commissie VVB
De commissie VVB toetst elke aanvraag aan artikel 2 van de statuten waarin de doelstelling van de van Teyens Fundatie staat beschreven. Verder kijkt de commissie naar aspecten als noodzakelijkheid en onderbouwing van een aanvraag en wat brengt een aanvrager zelf aan middelen in. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat een activiteit nagenoeg volledig afhankelijk is van de bijdrage van de Van Teyens Fundatie.

3. Verantwoording
Bij de beoordeling van de aanvragen tracht de commissie streng doch rechtvaardig te zijn en datzelfde geldt ook voor de verantwoording.
Aanvragers dienen zich ervan bewust te zijn dat er een evenwicht dient te zijn tussen datgene wat men voor ogen had en datgene wat men uiteindelijk gerealiseerd heeft.

4. Toekenningen
In 2019 is onder meer aan de volgende organisaties financiële steun verstrekt c.q. toegezegd:
- IJsclub iisnocht Beetsterzwaag voor de aanleg van een steiger langs de ijsbaan
-  Concert van het Frysk Jeugdorkest voor de hoogste klassen basisonderwijs in Opsterland
- Voedselbank (d.m.v. voedselpakketten via bij voorkeur dorpswinkels in de gemeente 
  Opsterland)
- Diverse voorstellingen op het gebied van cultuurbijdragen in de sfeer van de leefbaarheid in
  de dorpen
- Diverse sportverenigingen voor het verduurzamen van hun accommodatie
- Tevens zijn er enkele donaties gedaan aan goede doelen vanuit de bestedingsruimte

De volledige opsomming van de toegekende bijdragen staat op de website van de stichting.

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

   
     

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het College van Regenten worden aangeboden. 

   
     

De jaarstukken worden door het College van Regenten vastgesteld.

   
     

De jaarrekening 2019 is in concept vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten van 19 mei 2020. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020.

   
 

2019

2018

Baten

   
     

(Erf-)pacht landerijen, woonlocaties en opbrengsten bossen      

  398.292

  415.666

Huur Fundatiehuis

    43.394

    42.585

Rente spaarrekeningen en geldleningen (u/g)            

    29.808

    37.328

Boekwinst mutaties landerijen / recht van opstal (incidenteel)                            

            -  

  229.392

     

Totaal baten                                                                      

471.494

724.971

     

Lasten

   
     

Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties                       

    96.481

    42.343

Onderhoud Fundatiehuis

    23.973

    25.340

Overige bedrijfskosten

    51.961

    58.237

Zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de familiegraven

         252

         245

Toegekende bijdragen                                      

  495.795

  226.220

Vrijval van in voorgaande jaren gereserveerde bedragen voor steun

   -21.615

 -153.952

Inflatiecorrectie                                                  

    57.756

    33.939

Boekwinst mutaties landerijen / recht van opstal (incidenteel)                            

            -  

  229.392

Toegevoegd aan bestedingsreserve

 -233.109

  263.207

     

Totaal lasten                                                                                    

471.494

724.971

     

Voor belangstellenden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening met het

controle-oordeel van de accountant daarbij voor inzage beschikbaar.