Jaarverslag

JAARVERSLAG 2017

VERANTWOORDING GEVOERDE BEHEER

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2017 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie en van de besteding van de middelen.

A. BESTUUR

Het College van Regenten was als volgt samengesteld:

- de heer B. van de Lagemaat,          voorzitter tot 12-09-2017, afgetreden per 12-09-2017
- de heer H. Hoen                           vanaf 12-09-2017 voorzitter

- de heer P.U. Hoekstra                    secretaris/penningmeester
- mevr. R. Blaak                               
- mevr. L. Möller – Roosjen               afgetreden per 1-10-2017
- mevr. R. ter Steege
- de heer N. Veltman

Binnen het college van regenten is een aantal commissies samengesteld:

  • Een commissie financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst aan onder meer de statuten en vervolgens aan de vergadering een advies uitbrengt.
  • Een commissie vastgoed, die samen met de rentmeester het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch-) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen van de stichting.
  • Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het college van regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.
  • Een commissie beheer bossen, die het college adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen die de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie website, die het college van regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

Het bestuur wordt ondersteund door een rentmeester de heer T.A.J. van Eysinga en door een administrateur de heer S.A. Twijnstra. Middels facturering ontvangen zij een vergoeding voor de geleverde prestaties. Er is geen personeel in loondienst.

Het beheer van de bossen is uitbesteed aan de Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Het College van Regenten vergaderde in 2017 zes  keer: 17 januari, 13 maart, 22 mei, 3 juli, 4 september en 13 november.

Na bijna 18,5 jaren trad mevrouw Lammy Möller af.
De heer Bertjan van de Lagemaat moest na bijna 4 jaar aftreden in verband met zijn benoeming tot predikant in Londen.

In de zomer van 2017 zijn nieuwe regenten aangezocht, hetgeen in de vergadering van 13 november heeft geleid tot benoeming van 2 regentessen te weten mevr. M.J. Dijkstra en mevr. H.M. van der Mei die per 1 januari 2018 zullen toetreden.

De leden van het college ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

B. LANDERIJEN

Samenstelling commissie vastgoed:

Dhr. N. Veltman

Mevr. R. ter Steege

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2017 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie.

1. Algemeen.

Het vermogen van Stichting van Teyens Fundatie is, naast het bezit van het verhuurde fundatiehuis te Beetsterzwaag en een aantal verstrekte geldleningen, nagenoeg geheel vastgelegd in landerijen in de provincie Friesland. Deze landerijen worden in de vorm van langlopende pacht- en erfpachtovereenkomsten aan melkveehouders ter beschikking gesteld. De hieruit voortvloeiende pachtopbrengsten vormen de belangrijkste inkomstenbron van de stichting.

De mutaties in deze portefeuille zijn beperkt tot strategische aankopen van aangrenzende percelen of tot invulling van de wensen van de pachters. In principe worden ter instandhouding van het vermogen de opbrengsten van verkochte kavels aangewend voor de aankoop van vervangende percelen.

De melkveehouderij maakt enerverende tijden door met de afschaffing van het melkquotum en de invoering van het systeem van fosfaatrechten. De gevolgen ervan zijn niet geheel overzienbaar zoals de vraag aan wie de (waarde van) de rechten toekomt, de grondeigenaar of de grondgebruiker.

We prijzen ons gelukkig dat ondanks de financiële druk bij een groot aantal melkveehouders de (erf)pachters van de Stichting , ook in 2017 hun pachtgelden hebben betaald.

2. Bestuurszaken.

Het bestuur vergadert periodiek en maakt bij de besluitvorming gebruik van de informatie van de rentmeester. De rentmeester draagt zorg voor de uitvoering ervan.

Een afvaardiging van het bestuur brengt jaarlijks een bezoek aan een paar (erf)pachters, om de contacten te onderhouden en informatie uit te wisselen.

3. Beheerszaken/transacties.

In januari 2017 werd de aankoop gerealiseerd van 22 ha te Gersloot welke in geliberaliseerde pacht voor (eerst) 6 jaar is uitgegeven.

Nadat in 2012 het grondbezit kon worden uitgebreid met twee kavels nabij Tirns en Hidaard, ter grootte van totaal ca 46.50 ha, is in 2017 5.50 ha aangekocht, gelegen tegen deze eigendommen van de Stichting. De levering c.a. zal begin 2018 plaats gaan vinden.

De erfpachtovereenkomst van het woonhuis bekend onder de naam “Paerdemarckt” wordt door de opstaleigenaar niet nageleefd. Een oplossing van het probleem bleek zonder uitspraak van de Rechtbank niet haalbaar. 

In januari/februari 2018 zijn er gesprekken gaande om alsnog tot een oplossing in der minne te komen.

B. BOSSEN

Samenstelling commissie beheer bossen:
Mevr. R. ter Steege en

Dhr. N. Veltman

Wallebos

In het kader van het project Activerend werk van de gemeente Opsterland heeft de reïntegratieploeg een gedeelte van de verjongingsvlaktes in het Wallebos gezuiverd van opslag van Douglas en Lariks.

Er is onderhoud gepleegd aan het Vlonderpad en aan deinformatieborden.

De loopplank over de grenssloot is vervangen door een vaste dam

Bosheuvel

Er is regelmatig contact met de beheerders van de Bosheuvel. De bomen op de Bosheuvel zijn opnieuw aangeplant.

Brouwersleantje

In februari is de beplanting van het Brouwersleantje afgezet. Hierna zijn de singels in april ingeboet met gevarieerd bosplantsoen. In de zomer is opslag van Ratelpopulier en Prunus bestreden. In 2018 wordt het pad nog hersteld en de aanliggende sloten geschoond.

Bosje Dekker

In dit bosje is Prunus bestreden d.m.v. het ringen van de bomen. In 2018 volgt een nabehandeling.

Tsjerkeboskje

Er is contact geweest met speeltuinvereniging de Bernewille over het beheer van de speeltuin in het bosje. Door menselijk handelen is de bosrand langs de Tsjerkeleane niet meer in de oorspronkelijke staat. In 2018 wordt een werkplan opgesteld om dit te herstellen.

C. Toekennen van bijdragen
Samenstelling commissie financiële bijdragen VVB:

Dhr. B. van de Lagemaat       afgetreden i.v.m. beroeping als predikant in Londen per 12-09-2017 Mevr. L. Möller-Roosjen           afgetreden i.v.m. einde zittingsperiode per 1-10-2017

Dhr. H. Hoen

In de novembervergadering zijn 2 regentessen benoemd die tot de commissie zullen toetreden per 1 januari 2018.

1. Aanvragen
In 2017 hebben 69 maatschappelijke organisaties een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning bij de van Teyens Fundatie. Hiervan zijn 58 gehonoreerd en zijn 11 afgewezen, voor het overgrote deel omdat de aanvraag niet voldeed aan de uitgangspunten van de van Teyens Fundatie. In een enkel geval is de aanvraag afgewezen omdat de noodzaak voor een financiële bijdrage ontbrak.

Ten opzichte van 2016 (46 aanvragen) een stijging van 50% van het aantal aanvragen). De toename is toe te schrijven aan de uitbreiding van het werkgebied van de Van Teyens Fundatie in 2016 en aan de culturele activiteiten binnen onze gemeentegrenzen rond het thema LF 2018.

2. Werkwijze commissie VVB
De commissie VVB toetst elke aanvraag aan artikel 2 van de statuten waarin de doelstelling van de van Teyens Fundatie staat beschreven. Verder kijkt de commissie naar aspecten als noodzakelijkheid en onderbouwing van een aanvraag en wat brengt een aanvrager zelf aan middelen in. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat een activiteit nagenoeg volledig afhankelijk is van de bijdrage van de Van Teyens Fundatie.

3. Verantwoording
Bij de beoordeling van de aanvragen tracht de commissie streng doch rechtvaardig te zijn en datzelfde geldt ook voor de verantwoording.
Aanvragers dienen zich er van bewust te zijn dat er een evenwicht dient te zijn tussen datgene wat men voor ogen had en datgene wat men uiteindelijk gerealiseerd heeft.

4. Toekenningen
In 2017 is onder meer aan de volgende organisaties financiële steun verstrekt c.q. toegezegd:

- Diverse activiteiten in de gemeente Opsterland in het kader van Culturele Hoofdstad 2018
- Concert van het Frysk Jeugdorkest voor de hoogste klassen basisonderwijs in Opsterland
- Voedselbank (d.m.v. voedselpakketten via bij voorkeur dorpswinkels)
- Iepenloft Opsterlân
- Stichting FOM: bijdrage muziekroute
- Manege Onder de Linde

De volledige opsomming staat op de website van de stichting

FINANCIËLE VERANTWOORDING

   
     

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het College van Regenten worden aangeboden. 

   

De jaarstukken worden door het College van Regenten vastgesteld.

   

De jaarrekening 2017 is in concept vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten van 13 maart 2018. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2018.

   
 

2017

2016

Baten

   
     

(Erf-)pacht landerijen, woonlocaties en opbrengsten bossen      

   414.924

341.291

Huur Fundatiehuis

     41.956

41.872

Rente spaarrekeningen en geldleningen (u/g)            

     42.282

51.511

Boekwinst mutaties landerijen / recht van opstal (incidenteel)                            

     

116.990

     

Totaal baten                                                                      

499.162

551.664

     

Lasten

   
     

Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties                       

   112.803

94.149

Onderhoud Fundatiehuis

     75.900

25.387

Overige bedrijfskosten

     33.714

29.184

Zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de familiegraven

          245

245

Toegekende bijdragen                                      

   438.031

171.879

Inflatiecorrectie                                                  

     39.116

9.804

Boekwinst mutaties landerijen / recht van opstal (incidenteel)                            

     13.310

116.990

Toegevoegd aan bestedingsreserve

  -213.957

104.026

     

Totaal lasten                                                                                    

499.162

551.664

Voor belangstellenden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening met het controle-oordeel van de accountant daarbij voor inzage beschikbaar.