Jaarverslag

 

JAARVERSLAG 2020

 

VERANTWOORDING GEVOERDE BEHEER

 

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2020 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie en van de besteding van de middelen.

 

A. BESTUUR

Het College van Regenten was als volgt samengesteld:
- mevr. R. Blaak                      voorzitter
- dhr. P.U. Hoekstra   secretaris/penningmeester
- mevr. M.J. Dijkstra
- dhr. H. Hoen
- mevr. H.M. van der Mei
- mevr. R. ter Steege
- dhr. N. Veltman
- dhr. A.B. Elbert

 

Binnen het college van regenten is een aantal commissies samengesteld:

  • Een commissie financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst aan
     onder meer de statuten en vervolgens aan de vergadering een advies uitbrengt.
  • Een commissie vastgoed, die samen met de rentmeester het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch-) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het college van regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen van de stichting.
  • Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het college van regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.
  • Een commissie beheer bossen, die het college adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen die de stichting in eigendom heeft.
  • Een commissie website, die het college van regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

 

Het bestuur wordt ondersteund door een administrateur in de persoon van mevrouw D. Waninge-Wever. Middels facturering ontvangt zij een vergoeding voor de geleverde prestaties. Er is geen personeel in loondienst.

 

Het college van regenten vergaderde in 2020 vijf keer: 21 januari, 19 mei, 7 juli, 15 september en 10 november. De vergadering van 19 maart ging niet door i.v.m. de corona pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdown. Agendapunten zijn toen schriftelijk afgehandeld.

Op 24 september heeft er nog ‘een benen op tafel’ gesprek plaatsgevonden.
 

De leden van het college ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

 

B. LANDERIJEN c.a.

 

Samenstelling commissie vastgoed:
Dhr. N. Veltman
Dhr. P.U. Hoekstra
Mevr. R. Blaak
 

De Stichting heeft voor het beheer van haar landerijen en woonlocaties een overeenkomst met het rentmeesters kantoor Van Eysinga & Oostra c.s. te Ysbrechtum. Binnen dit kantoor is Mr. ing. S.A. Bruinsma de contactpersoon.

 

Verantwoording gevoerde beheer in het jaar 2020 betreffende de bezittingen van de Stichting van Teyens Fundatie.

 

1. Algemeen.

Het vermogen van Stichting van Teyens Fundatie is, naast het bezit van het verhuurde Fundatiehuis te Beetsterzwaag en een aantal verstrekte geldleningen, nagenoeg geheel vastgelegd in landerijen in de provincie Friesland. Deze landerijen worden in de vorm van langlopende pacht- en erfpachtovereenkomsten aan melkveehouders ter beschikking gesteld. De hieruit voortvloeiende pachtopbrengsten vormen de belangrijkste inkomstenbron van de stichting.

De mutaties in deze portefeuille zijn beperkt tot strategische aankopen van aangrenzende percelen of tot invulling van de wensen van de pachters. In principe worden ter instandhouding van het vermogen de opbrengsten van verkochte kavels aangewend voor de aankoop van vervangende percelen.

Na een forse daling van de pachtprijs in 2019 op basis van de Norm van 1 juli 2018 van 26 %, is de pachtprijs op basis van de Norm van 1 juli 2019 gestegen met 10%. Op basis van de Norm van 1 juli 2020 zal de pachtprijs in 2021 dalen met 17%.

 

2. Bestuurszaken.

Het bestuur vergadert periodiek en maakt bij de besluitvorming gebruik van de informatie van de rentmeester. De rentmeester draagt zorg voor de uitvoering ervan. Tijdens de vergadering van 7 juli was de rentmeester aanwezig bij de bestuursvergadering om een toelichting te geven op lopende zaken. In verband met alle corona-maatregelen kon het jaarlijkse bezoek van een afvaardiging van het bestuur aan een paar (erf)pachters niet plaats vinden.

 

3. Beheerszaken/transacties.

Al vele jaren wordt er gesproken over de kavelruil De Dulf (kavelruil Janssen Stichting). Op 16 maart 2020 is de akte van deze kavelruil gepasseerd. De stichting heeft 7.56.55 hectare ingebracht in de kavelruil en heeft 8.19.90 hectare toegedeeld gekregen. Door het verschil in kwaliteit van de grond en het oppervlakteverschil heeft de stichting een overbedeling voldaan. Een bestaande pachter van de stichting heeft de 8.19.90 hectare in geliberaliseerde pacht gekregen.

 

Op 8 april 2020 is de notariële akte gepasseerd waarbij het opstalrecht is gevestigd voor de aanleg van het zwaardere kabeltracé ten behoeve van de aanleg van een nieuw transformatorstation vanwege de door de aangrenzende agrariër te plaatsen zonnepanelen op zijn ligboxstal. Conform de gestelde voorwaarde is de met het opstal belaste strook kadastraal afgesplitst. Ten behoeve van de reeds aanwezige gasleiding is ook een opstalrecht gevestigd, waardoor dit nu ook goed geregeld is.

 

In 2017 was er een verzoek van een erfpachter van een woonlocatie om het blooteigendom van de ondergrond van de woning en de tuin te kopen van de stichting. In 2020 zijn de onderhandelingen opgestart en op 30 juni 2020 heeft de transactie plaats gevonden.

 

Op 3 juli 2020 is de akte van levering gepasseerd waarbij de stichting het blooteigendom heeft gekocht van 32.76.90 hectare kleigrond nabij Hidaard. De gronden waren in erfpacht bij een reeds bestaande pachter van de stichting.

 

De akte van levering van de aankoop van de houtwal, totaal groot 0.36.05 hectare, van de Provincie Fryslân is op 29 oktober 2020 gepasseerd. Deze houtwal ligt geheel omsloten door eigendom van de stichting waardoor het nu een mooi aaneengesloten geheel is.

 

De erfpacht uitgifte van 28.26.45 hectare in Ureterp is in 2020 afgerond. In mei 2020 is de erfpachtovereenkomst ondertekend zonder ontbindende voorwaarden en op 2 november 2020 is de akte van vestiging recht van erfrecht gepasseerd.

 

 

C. BOSSEN

Samenstelling commissie beheer bossen:
Mevr. R. ter Steege en
Dhr. N. Veltman
 

1.Algemeen

Stichting van Teyens Fundatie heeft een beheersovereenkomst met de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Na het vertrek van dhr. J. Driehuis in juni 2020 heeft dhr. P.B. van der Lei zijn taken overgenomen en is hij binnen deze groep verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bossen van de van Teyens fundatie.

 

2.Bossen

Wallebos
Het brugdek van het vlonderpad in het Wallebos verkeert in slechte staat. Op korte termijn is ervoor gekozen om kapotte planken te vervangen. Voor de langere termijn wordt ervoor gekozen om het vlonderpad te vervangen. Er is meermaals overleg geweest tussen de commissieleden en dhr. van der Lei over de wijze van vervanging, de te gebruiken materialen en de te kiezen aannemer. De opdracht is gegund aan een plaatselijk loonbedrijf, welke begin 2021 zal starten met de werkzaamheden.

 

Brouwersleantje
Met het project Herstel Brouwersleane zijn er nieuwe bomen aangeplant in 2017. In 2019 is er geconstateerd dat er bomen waren uitgevallen. Derhalve zijn er in 2020 10 eikenlaanbomen ingeboet door Activerend Werk. Daarnaast heeft Activerend Werk werkzaamheden uitgevoerd zoals het maaien van braam en snoeien van de bomen.

 

Het maaien en afvoeren van de berm is een enkele keer uitgevoerd in 2020. In 2021 zal het vervolgbeheer worden opgepakt. Wanneer nodig zal er 2 tot 3 keer gemaaid worden.

 

Tsjerkebos

In het Tsjerkebos zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd door Activerend Werk. Zo is er na de plantdag in 2019 het resterende plantsoen aangeplant door Activerend werk.

Een naastgelegen bewoner van het Tsjerkebos maakte medio 2020 melding van de opkomst van de invasieve Japanse Duizendknoop, op het terrein van de van Teyens Fundatie. Door de invasieve aard van deze soort, is ervoor gekozen om de plant middels round-up te bestrijden. De eerste spuitronde heeft plaatsgevonden in het najaar van 2020 en zal een vervolg krijgen in 2021.

 

Landschappelijke bossen en landschapselementen

De werkzaamheden beschreven in het jaarplan 2019 omtrent het bosje ‘Dekker’ zijn niet uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden in het nieuwe beheerplan 2021 opnieuw beoordeeld en vervolgens meegenomen in het beheer.

Het ELAN element nummer 231212 aan de Selmien East is afgezet.

Activerend Werk heeft bij de landschapselementen prunus bestreden. Op de plekken zonder beplanting is door Activerend Werk plantsoen ingeplant.

 

In het bosje aan de Bûtewei heeft een dunning plaats gevonden. De randen met overhangende bomen (populieren en zwarte els) naar het weiland zijn afgezet. In het bosperceel zijn enkele mooie eiken vrijgezet. Deze werkzaamheden en het afzetten van de singel zijn uitgevoerd door Annehiel. De kosten van deze werkzaamheden zijn gefinancierd uit het resterende budget van het project Herstel Brouwersleane.

 

 

D. Toekennen van bijdragen


Samenstelling commissie financiële bijdragen VVB:
Mevr. M.J. Dijkstra
Mevr. H.M. van der Mei
Dhr. H. Hoen
 

1. Aanvragen
In 2020 hebben 92 maatschappelijke organisaties een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning bij de van Teyens Fundatie. Hiervan zijn 59 gehonoreerd, 6 aangehouden tot een volgende vergadering (in 2021). 20 aanvragen zijn afgewezen, voor het overgrote deel omdat de aanvraag niet voldeed aan de uitgangspunten van de van Teyens Fundatie. In een enkel geval is de aanvraag afgewezen omdat de noodzaak voor een financiële bijdrage ontbrak. Tenslotte zijn er 7 aanvragen (voortijdig) weer ingetrokken. Belangrijkste oorzaak hiervan was dat deze activiteiten geen doorgang konden vinden i.v.m. de corona-maatregelen.

Van vele aanvragen is al bekend dat het betreffende project in 2020 niet door kon gaan. In de meeste gevallen worden de activiteiten doorgeschoven naar 2021.

2. Werkwijze commissie VVB
De commissie VVB toetst elke aanvraag aan artikel 2 van de statuten waarin de doelstelling van de van Teyens Fundatie staat beschreven. Verder kijkt de commissie naar aspecten als noodzakelijkheid en onderbouwing van een aanvraag en wat een aanvrager zelf aan middelen inbrengt. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat een activiteit nagenoeg volledig afhankelijk is van de bijdrage van de Van Teyens Fundatie. Vanaf mei 2020 is de administrateur aanwezig bij de commissievergaderingen en voert zij ondersteunende werkzaamheden uit voor de commissie.

3. Verantwoording
Bij de beoordeling van de aanvragen tracht de commissie streng doch rechtvaardig te zijn en datzelfde geldt ook voor de verantwoording.
Aanvragers dienen zich ervan bewust te zijn dat er een evenwicht dient te zijn tussen datgene wat men voor ogen had en datgene wat men uiteindelijk gerealiseerd heeft.

4. Toekenningen
In 2020 is onder meer aan de volgende organisaties financiële steun verstrekt c.q. toegezegd:
- Plaatselijk Belang Terwispel – Beweegplan
- Voedselbank Opsterland - Voedselpakketten
- Verschillende speeltuinen – vervanging speelattributen
- St. de Naturij – Biologiedagen voor basisschoolleerlingen
- Meerdere muziek- en toneelverenigingen - bijdragen voor concerten en uitvoeringen
- Diverse organisaties/sportverenigingen – bijdragen voor duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen/LED-verlichting/energiebesparende maatregelen)
Ook heeft de stichting een bedrag beschikbaar gesteld voor verenigingen/organisaties voor het livestreamen van hun activiteiten, omdat daar vanwege de lockdown periode geen publiek bij aanwezig mag zijn.
Tevens zijn er enkele donaties gedaan aan goede doelen/organisaties vanuit de bestedingsruimte.

De volledige opsomming van de toegekende bijdragen staat op de website van de stichting.

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

   
     

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het College van Regenten worden aangeboden. 

   
     

De jaarstukken worden door het College van Regenten vastgesteld.

   
     

De jaarrekening 2020 is in concept vastgesteld in de vergadering van het College van Regenten van 16 maart 2021. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2021.

   
 

2020

2019

Baten

   
     

(Erf-)pacht landerijen, woonlocaties en opbrengsten bossen      

  399.829

  398.292

Huur Fundatiehuis

    44.523

    43.394

Rente spaarrekeningen en geldleningen (u/g)            

    24.136

    29.808

Boekwinst mutaties landerijen / recht van opstal (incidenteel)

    10.021

            -  

     

Totaal baten                                                                      

478.509

471.494

     

Lasten

   
     

Kosten landerijen, bosgronden en woonlocaties                       

    52.966

    96.481

Onderhoud Fundatiehuis

    20.283

    23.973

Overige bedrijfskosten

    50.629

    51.961

Zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de familiegraven

         252

         252

Toegekende bijdragen                                      

  283.462

  495.795

Vrijval van in voorgaande jaren gereserveerde bedragen voor steun

   -35.965

   -21.615

Inflatiecorrectie                                                  

    27.043

    57.756

Boekverlies mutaties landerijen / recht van opstal (incidenteel)                      

  169.000

            -  

Toegevoegd aan bestedingsreserve

    69.818

 -233.109

     

Correctie saldi i.v.m. incidentele lasten/baten

 -158.979

 
     

Totaal lasten                                                                                    

478.509

471.494